پیشبینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستمهای مهندسی سنگ

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,074

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-2-1_005

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1393

چکیده مقاله:

یکی از مسایل مهم در حفاری مکانیزه، پیشبینی نرخ پیشروی ) Advance Rate ( است. شناخت عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری از این نظر حایز اهمیت است که به وسیلهی آن میتوان تخمین دقیقتری از زمانهایتوقف و حفاری و در نتیجه هزینههای اجرایی به دست آورد. مدلهای زیادی برای پیشبینی عملکرد TBM توسعه یافتهاند که بسیاری از آنها تنها مدلی برای پیشبینی نرخ نفوذ بوده است. در این مقاله با استفاده ازرویکرد سیستمهای مهندسی سنگ ) RES: Rock Engineering Systems (، تاثیر پارامترهای تودهسنگ بر نرخ پیشروی TBM مورد ارزیابی قرارگرفته و مدلی برای پیشبینی نرخ پیشروی با استفادهی توام از رویکردسیستمهای مهندسی سنگ و تحلیل رگرسیون ارایه شده است. برای این منظور تونلهای انتقال آب کرج، قطعهی اول و دوم و تونل انتقال آب قمرود، قطعهی سوم و چهارم با مجموع طول 78 کیلومتر، شامل 00 واحد تودهسنگ گوناگون که با استفاده از DS-TBM ، حفاری شدهاند، مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت یک گزارهی درجهی دو بر مبنای اندیس پیشروی حاصل از روش سیستمی با استفاده از تحلیل رگرسیون ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

حفاری مکانیزه /نرخ پیشروی/ ضریب بهرهوری/ سیستمهای مهندسی سنگ/ تحلیل رگرسیون /ماتریس اندرکنش

نویسندگان

امید فروغ

دکترای تخصصی مهندسی معدن؛ - سرپرست بخش تونل مهندسین مشاور هندسه پارس

سیدرحمان ترابی

استاد؛ دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود

فرهنگ سرشکی

دانشیار؛ دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود

سیدمحمداسماعیل جلالی

دانشیار؛ دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود