تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرمشونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی همجواری

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 816

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-2-1_004

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1393

چکیده مقاله:

تونل انتقال آب امیرکبیر با قطر 4/7 متر برای انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیهخانهی شمارهی شش تهران طراحی شده و در حال احداث است. در طی فرآیند احداث زیرسطحی، تعیین فشار وارده بر سامانهینگهداری برای طراحی ایمن تونل اصلی، مسئلهای مهم و تاثیرگذار است. برای محاسبهی این فشار و ترسیم منحنی همگرایی زمین، شناخت رفتار پس از شکست تودهسنگ اهمیت بسیاری دارد. تودهسنگ دربرگیرندهی تونل امیرکبیر از مدل رفتاری کرنش نرمشونده تبعیت میکند. بر خلاف مدلهای رفتاری کشسان شکننده و مومسان کامل، در حالت کرنش نرمشونده نمیتوان از گزارههای فرمبسته برای محاسبهی -همگرایی استفاده نمود؛ بنابراین در این مقاله برای محاسبهی همگرایی در حالت کرنش نرمشونده از روابط خودتشابهی و برای اعتبارسنجی نتایج نیز از روش عددی اجزای محدود استفاده شده است

کلیدواژه ها:

تونل امیرکبیر/کرنش نرمشونده/همگرایی همجواری -سامانهی نگهداری/روش اجزای محدود

نویسندگان

علیرضا احمدی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی معدن؛ گرایش اکتشاف؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

کورش شهریار

استاد؛ دانشکده ی مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

احمد اسدی

استادیار؛ دانشکده ی فنی شهید کلانتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب