ارزیابی تحلیلی تاثیر عوامل مختلف بر نیروهای وارد بر پوشش تونل مدور تحت بارگذاری لرزهای

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,064

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1393

چکیده مقاله:

تاسیسات زیرزمینی جز لاینفک جامعهی مدرن بوده و برای کاربردهای متعددی شامل متروها، خطوط راهآهن، بزرگراهها، انبار مصالح و انتقال آب و فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد. با مرور موارد تاریخی اثراتزلزله بر روی اینگونه سازهها، ملاحظه میشود نرخ خرابی آنها نسبت به سازههای سطحی پایینتر است. در عین حال در زلزلههای اخیر مانند زلزلهی سال 1113 کوبهی ژاپن، زلزلههای 1113 چیچی تایوان وزلزلههای 1111 کوکائلی ترکیه، سازههای زیرزمینی دچار خسارت عمدهای شدهاند. در این مطالعه، راه حلهای تحلیلی برای نیروی محوری و ممان در پوشش تونل مدور به علت تغییر شکل تاشدگی تحتبارگذاری لرزهای بررسی و اختلاف در میان راه حلهای موجود در نیروی محوری و ممان برای شرایط فصل مشترک بدون لغزش مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحلیلهای انجام شده تاثیر پارامترهای مختلف مانند مدول کشسانی، نسبت پواسون و ضخامت پوشش، سرعت موج برشی خاک، نسبت پواسون خاک و شعاع تونل بر نیروی محوری و ممان پوشش تونل بررسی شده است. با توجه به تحلیلها توصیه میشود روش پنزین ) Penzien ( برای ارزیابی نیروی محوری در پوشش برای شرایط بدون لغزش بکار برده نشود.

کلیدواژه ها:

بارگذاری لرزهای/انتشار امواج/تغییرشکل تاشدگی/نسبت انعطافپذیری/نیروی محوری پوشش/ ممان خمشی پوشش

نویسندگان

رضی باباگلی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران؛ گرایش زلزله؛ دانشکده ی مهندسی عمران؛ دانشگاه سمنان

رضا وهدانی

استادیار؛ دانشکده ی مهندسی عمران؛ دانشگاه سمنان

غلامرضا قدرتی امیری

استاد؛ دانشکده ی مهندسی عمران؛ دانشگاه علم و صنعت ایران