بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین در تونلسازی مکانیزه در زمین نرم- مطالعه ی موردی: تونل قطعه ی شرقی- غربی خط 7 متروی تهران

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 950

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1393

چکیده مقاله:

در تونل های مناطق شهری که بیش تر در عمق کم و در بستر خاکی حفر می شوند، فشار جبهه کار می تواند یکی از عوامل پیشگیری کننده ی نشست سطح زمین باشد. در پروژه ی خط 7 متروی تهران، تونل با ماشین حفاری مکانیزه از نوع متعادل کننده ی فشار زمینEPB)حفر می شود. در این تحقیق با تمرکز بر روی چهارمقطع از این تونل، تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین مورد تحلیل قرار گرفته است. فشار جبهه کار درچهار حالت فشار اولیه 1/5,2,4برابر فشار اولیه و فشار تزریق در 5 حالت بدون اعمال تزریق، برابر فشار جبهه کار0/5,1,2 بار بیش تر از فشار جبهه کار با استفاده از نرم افزار اجزا محدودPLAXIS3Dمورد ارزیابی قرار گرفته است. اعتبارسنجی نتایج با استفاده از ابزاربندی در سطح زمین و بر روی دو مقطع از تونل انجام گرفته است. مقایسه ی نتایجمدلسازی و نتایج حاصل از ابزاربندی بیانگر صحت روند مدلسازی است. برای حالتH<2Dتاثیرات فشار جبهه کار بر نشست سطح به مراتب بیش تر از حالتH>2D است. همچنین نتایج نشان می دهد افزایش 4 برابری فشار جبهه کار، حداکثر سبب کاهش 5 میلی متری بیش ترین نشست می شود. بنابراین افزایش فشار جبهه کار، میزان نشست را کاهش می دهد اما این مقدار بسیار ناچیز است.

کلیدواژه ها:

نشست /EPB/تونل متروی تهران/ابزار بندی/مدلسازی عددی

نویسندگان

رضا حیدری شیبانی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی معدن؛ گرایش استخراج؛ دانشگاه صنعتی شاهرود

شکرالله زارع

استادیار؛ دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین میرزائی نصیرآباد

استادیار؛ دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه صنعتی شاهرود

محمد فروغی

کارشناس مطالعات مهندسی حین ساخت پروژه ی تونل خط ۷ تهران، قطعه ی شرقی- غربی؛ موسسه مهندسین مشاور ساحل