بررسی مقایسه ای بین دو روش پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات و بهبود نتایج حاصله در فشارهای بالا

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,053

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_592

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

بررسی مقایسه ای بین دو روش پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات و ارائه یک ضـریب اثـر متقابـل بـرای متان و پروپان و همچنین همگرا نمودن الگوریتم ارائه شده در فشارهای بالا با استفاده از یک فاکتور جدید ارائه شده، از مباحث اصلی این مقاله می باشد . نتایج تمامی محاسـبات انجـام شـده بـا نتـایج حاصـل از نـرم افـزار HYSYS مقایسه شده است . نتایج در دو قسمت تهیه و تنظیم شده اسـت . در قـسمت اول بـه بررسـی ضـرایب لنگمویر در دو مدل پریش - پراوزنیتز و مدل جدید ارائه شده در سال ١٩٩٨ توسـط چـن ـ گـو پرداختـه مـی گردد . در این قسمت، ضرایب لنگمویر محاسبه شده در روش پریش - پراوزنیتز با نتایج داده شده در مقاله اصلی مقایسه می شوند . از طرفی مقایسه ای بین ظرایب جذب لنگمویر در دو مدل مختلف ارائه شده، و نتایج حاصله تحلیل شده است . قسمت دوم در بردارنده نتایج حاصل از مدل جدید ارائه شـده در سـال ١٩٩٨ مـی باشـد . از آنجاییکه در مقاله اصلی نتایج مدل ارائه شده بوسیله نمـودار مـشخص نـشده و تنهـا بـه ذکـر نتـایج در قالـب محدوده کاربرد این مدل برای مواد مختلف و تعیین متوسط خطا بسنده شده اسـت، نتـایج ایـن مـدل در ایـن بخش بصورت نموداری ارائه شده است . علاوه بر این مورد، با بررسی مخلوط متـان و پروپـان و بـا معرفـی یـک ضریب اثر دوجزئی جدید برای این دو ماده نتایج بهتـری در پـیش بینـی شـرایط تـشکیل هیـدرات در درصـد ترکیبهای مختلف از این دو ماده بدست آمـده اسـت . در ضـمن، در ایـن قـسمت یـک ضـعف عمـده الگـوریتم پیشنهادی در مقاله اصلی، کـه عـدم همگرایـی الگـوریتم در فـشارهای بـالا مـی باشـد، بـا اسـتفاده از کـاربرد Weighting Factor در این کار مرتفع شده است؛ و تأثیر فاکتور مورد نظر بر روی نحـوه همگرایـی الگـوریتم بیان شده است

کلیدواژه ها:

هیـدراتهای گـازی ، ترمودینامیـک آمـاری ، روش پـریش ـ پراوزنیتـز ، روش چـن ـ گـو ، Weighting Factor

نویسندگان

ارسلان ذوالفقاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

وحید تقی خانی

دانشگاه صنعتی شریف