پارامترهای مؤثر در طراحی محفظه خشک کن های پاششی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,463

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_474

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

یکی از مواردی که در تولید گرانول به روش خـشک کـردن پاشـشی دارای اهمیـت بـالایی اسـت ، کیفیت گرانول تولیدی است . مقاومت مکانیکی گرانول از جمله عواملی است که فرایندهایی مانند انتقال را تحت تأثیر خود قرار می دهد . در این تحقیق با استفاده از مدلی تحـت عنـوان مـدل گر انـول توخـالی زمان ماند قطره برای دست یابی به رطوبت مطلوب محاسبه شده است . براساس زمان لازم طول محفظه خشک کـن پاشـشی بـه عنـوان تـابعی از مشخـصات فیزیکـی دوغـاب و گرانـول تولیـدی، و همچنـین پارامترهای عملیاتی ارائه شده است . در نهایـت تـأثیر پارامترهـای مختلـف بـر روی طراحـی محفظـه خشک کن های پاششی و تأثیر هر یک از آنها بر کیفیت گرانول تولیدی ارزیابی شده است

نویسندگان

امین سالم

دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی

جعفر فرضی

دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی