افزایش شاخص گرانروی (VI) مدلسازی شبکه ای دوبعدی جریان دو فازی در میکرومدل

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,371

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_407

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق یک مدل شبکه ای دوبعدی برای مدلسازی جریان دوفازی داخل میکرومدل آزمایشگاهی در فرآیند تهاجم نفت به آب در مقیاس روزنه ها تهیه شده است . با توجه به اینکه مدلهای شبکه ای با سطح مقطع دایره ای نمی توانند وجود باقیمانده فازی که مورد تهاجم واقع شده است را در نظر بگیرند در این جا سطح مقطع روزنه ها ترکیبی از سطوح مثلثی دایره ای و مربعی در نظر گرفته شده است و اثر تغییر درصد سطح مقطع مربعی شبکه در مقدار تراوائی نسبی محاسباتی فازها بررسی و مشاهده شده که افزایش این کمیت باعث افزایش تراوائی نسبی فازها میشود . فشار موئینگی لازم برای تهاجم نفت به آب در روزنه های با سطح مقطع مثلثی از روش MS-P محاسبه شده است . در محیطهای متخلخل واقعی عدد مختصاتی روزنه ها ثابت نمی باشد لذا مقدار متوسطی از این عدد در مدل شبکه ای استفاده شده که این مقدار بر مبنای آنالیز تصویر الگوی جریان میکرومدل بدست آمده است . افزایش این عدد باعث افزایش تراوائی نسبی محاسباتی فازها در شبکه میشود . موقع فرآیند تهاجم نفت به آب در مخازن ترشونده با آب خاصیت ترشوندگی بعضی از سنگهای مخزن که در تماس با نفت در زمان کافی بوده اند تغییر میکند در حالیکه گوشه ها و شکافهای شامل آب به همان ترتیب قبلی ترشونده با آب باقی می ماند . تغییر خاصیت ترشوندگی در فرآیند تهاجم آب به نفت اهمیت بیشتری از فرآیند تهاجم نفت به آب دارد در مدل شبکه ای موجود تغییر خاصیت ترشوندگی درصد کمی از سطوح روزنه ها همراه با توزیع زاویه تماس بررسی و تغییر قابل توجهی در تراوائی نسبی محاسباتی فازها در شبکه مشاهده نمی شود . سعی شده است مدل شبکه ای به ترتیبی باشد که تراوائی نسبی محاسباتی حاصل از آن برای فازها با تراوائی نسبی اندازه گیری شده میکرومدل آزمایشگاهی [16] تطابق داشته باشد

نویسندگان

محدحسین غضنفری

دانشجوی دکتری , دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف

مرتضی خدابخش

دانشجوی کارشناسی ارشد , دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف

داود رشتچیان

عضو هیئت علمی , دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف

ریاض خراط

عضو هیئت علمی , دانشگاه صنعت نفت