بازیابی آلومینا از کانسنگ آلونیت به روش کربنات - قلیایی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,586

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_337

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

بازیابی آلومینا از کانسنگ آلو نیت هفت صندوق ایران به روش کربنات -قلیـایی مـورد مطالعـه آزمایشگاهی قرار گرفت . در روش کربنات ‐ قلیایی پیش از استخراج آلومینا، سنگ معـدن فـرآوری شده و کنسانتره ای با درصد آلومینای بالاتر تهیه می گردد . ایـن فـرآوری شـامل انجـام عملیـات کلسیناسیون و لیچینگ می شود . برای انجام مطالعه حاضر از نمونـه ای بـا مشخـصات نماینـده از کانسار هفت صندوق استفاده گردید . ابتدا نمونه سنگ خرد و در دمای مناسبی کلسینه شد . جامـد کلسینه شده تا ابعاد مناسب آسیا و پس از انجام عملیات لیچینگ با محلول قلیـایی ضـعیف و داغ کربنات پتاسیم، کنسا نتره ای با درصد بیشتری از آلومینا تهیه گردید . انجام عملیات لیچینگ منجر به انحلال سولفات پتاسیم و سولفات سدیم در محلـول و تبـدیل سـولفات آلـومینیم بـه مخلـوط هیدرواکسید آلومینیم نامحلول و سولفات پتاسیم محلول گردید . پس از انحـلال و فیلتراسـیون، از اک فرآیند بایر استفاده کرد که در آن اسـتخراج آلومینـا از بوکسیت به کمک لیچینگ با محلول سود انجام می پذیرد . نتایج حاصـل از آزمایـشات در شـرایط بهینه نشان داد که حذف مولکولهای آب تبلور در مرحله کلسیناسیون، حذف سـولفاتها در مرحلـه چینگ مرحله دوم دارای بازده قابل قبولی هستند . سـرعت تـه نشینی ذرات کنسانتره و باطله در محلولهای حاصل از لیچینگهای مرحله اول و دوم اندازه گیری شد و نتایج حاصل نشان داد که سـرعت تـه نـشینی باطلـه در مقایـسه بـا کنـسانتره بمقـدار قابـل ملاحظه ای کمتر است . نتایج آنالیز ش یمیایی نمونه های بدست آمده و محاسبات موازنه جرم در هـر مرحله نشان داد که بازده کلی بازیابی آلومینا در پایـان لیچینـگ مرحلـه دوم و قبـل از ترسـیب هیدروکسید آلومینیم٨٦ درصد است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی طالبی

دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

عبدالمحمد علمداری

دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

نصیر مهران بد

دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

عبدالمناف زرآبادی

دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی