سنتز و بررسی پارامترهای بازدارندگی خوردگی ماده هیدروکسی اتیلیدین- ۱ و۱ - دی فسفونیک اسید به روش ولتامتری و گراویمتری در برجهای خنک کننده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,261

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_325

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

خوردگی و رسوب دهی از رایج ترین و مهم تـرین پدیـده هـای مخربـی اسـت کـه در تمـام سیستمهای حرارتی و برودتی که با آب در تماس هستند ، پدید می آید . این مشکل در حال حاضـر در بسیاری از دستگاهها با استفاده از بازدارنده های خوردگی و رسوب کنترل می شوند . بازدارنـده های خوردگی براساس پایه ترکیبی ، نوع مکانیزم و عملکردشان به انواع مختلفی تقسیم می شوند . مــاده شــیمیایی HEDP بــه عنــوان یکــی از مهمتــرین و در حــال حاضــر پــر مــصرف تــرین بازدارنده هایست که در صنایع بزرگ با فرمولاسیونهای مختلف مصرف می شود . این ماده هم اکنون از خارج از ک شور وارد می شود . در این پژوهش بعد از ساخت ماده شیمیائی به روش بهینه ، مراحل شناسایی توسط دستگاههای FTIR و NMR صورت پذیرفت و بـ ا نمونـه اسـتاندارد مقایـسه گردید . در نهایت جهت بررسی پارامترهای بازدارندگی خـوردگی نمونـه در حالـت ایـستا بـه روش گراویمتری و دینامیک به روش ولتامتری با استفاده از دسـتگاه پتانـشیو اسـتات و سیـستم بـرج خنک کننده آزمایـشگاهی مـورد آزمـایش قـرار گرفـت . در حالـت ایـستا میـزان بـاز دارنـدگی رسوب گذاری و هم چنین میزان خوردگی در غلظـت و زمانهـای مختلـف نمونـه هـای سـنتزی و استاندارد با توزین رسوب تشکیل شده تعیین و مقایسه گردید . بهترین کـارآیی نمونـه در غلظـتppm 125 و گذشت 24 ساعت تعیین شد . در حالت دینامیک بـه روش ولتـامتری میـزا ن تـاثیر عملکرد باز دارنده در ساعات مختلف در غلظت ثابت مورد بررسی قرار گرفـت . نمونـه سـنتزی در مقایسه با نمونه استاندارد ، بعد از گذشت 135 ساعت هنوز کارآیی خود را حفظ کـرده ودر میـزان بازدارندگی با آن رقابت می کند . همچنین جهت بررسی بیشتر نمونه ها در سیستم برج خنک کننده آزمایش شده ، در زمانهای مختلف نمونه برداری کرده و میزان بازدارنـدگی و خـورگی کـوپن هـا و تیوپها تعیین گردید

کلیدواژه ها:

سنتز ، هیدروکسی اتیلیدین دی فسفونیک ، باز دارنده خوردگی ، برج خنک کننده

نویسندگان

سهیلا شیبانی

مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام

افسانه دریابر

مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام

محمدرضا دریانورد

مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام

اکبر تنگ تکابی

مرکز پژوهش پتروشیمی بندر امام