بهینه سازی فرآیندتولید نشاسته اتری شده ( کربوکسی متیل ) بعنوان ماده آهار مورد نیاز صنعت نساجی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,059

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_324

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در یک پروژه تحق یق و توسعه ، طراح ی فرآ یند ناپ یوسته تول ید نـشاسته اتـر ی ( کربوکـس ی مت یـ ل ) در محیط آبکی از نشاسته گندم مورد مطالعه قرار گرفت . واکنش کربوکسی متیل دار کردن نشاسته در دو مرحله انجام گرفت . ابتدا هیدروکسید سدیم در محیط الکلی رقیق با گروههای هیدروکـسیل نـشاسته واکـنش داده و گروههای الکوکسید حاصل شده و در مرحله دوم، نشاسته آلکوکسیددار با منو کلرواستیک اسید واکنش داده و نشاسته اتری حاصل شد . بمنظور بهینه سازی فرآیند تولید، چندین پارامترفیزیکی / شیمیایی نظیر % مواد جامد ، % سود ، % منوکلرواستیک اسید ، دما، طول زمان اخـتلاط، pH ، نـسبت H2O/EA مطالعـه شـد . محـدوده ویژگیهای محصولات در شرایط مختلف بصورت زیر حاصل شد : درصد نشاسته اتری در شربت 17 – 12 % درصد گروههای عامل نشاسته 15 – 10 % ، pH شربت نـشاسته ۵ / ۹ – ۵ / ۸ ، گرانروی cps 300-800 . استفاده از شربت نشاسته تولیـدی بعنـوان مـاده آهـار خـط تولیـد کارخانجات نساجی فومنات از امتیازات اقتصادی و زیست محیطی شامل : صـرفه جـویی در زمـان و انـرژی در مرحله آهار زنی و آهار زدایی ، امتزاج پذیری خوب نشاسته اتری با سـایر افزودنیهـا نظیـر پلـی وینیـل الکـل ، پایداری شربت نشاسته اتری و عدم نیاز به شستشوی مخزن آهار زنی در هر مرحله آهار زنی ، کـاهش تخلیـه نشاسته به فاضلاب صنعتی ، عدم نیـاز بـه آنـزیم – α آمـیلاز در مرحلـه آهـار زدایـی ،کـاهش مـصرف سـایر افزودنیهای مورد نیاز در مرحله آهار زنی برخورداراست

کلیدواژه ها:

نشاسته اتری ، نشاسته اصلاح شده ، نشاسته محلول در آب ، کربوکسی متیل دار کردن

نویسندگان

فاطمه بلالایی

پارک علم و فناوری گیلان

رسول شمشادی

کارخانجات نساجی فومنات

فرشته میلانی

پارک علم و فناوری گیلان