مدلسازی CFD توزیع ابعاد حباب های گاز در ستون های حبابی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,293

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_019

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

ستون های حبابی دسته مهمی از تجهیزات مجاور کننده در صنایع شیمیایی و بیوتکن ولوژی هستند . ساختار ساده آنها باعث شده که ستون های حبابی ، راکتورهای مناسبی برای عملیات دو و سه فازی از قبیل تخمیر یا واکنش های نـاهمگن کاتالیستی باشند . هنوز هم طراحی و عملکرد این راکتورها با روش های تجربی بررسی می شود . با پیشرفت های اخیـر و توسعه مدل سازی عد دی ، یک تقریب دقیق تر برای بهبود عملکرد این راکتورها مورد نیاز است . این مقالـه روی توسـعه یک مدل CFD دوبعدی برای یک ستون حبابی گاز مایع بحث می کند . اینکار شامل یک مدل برای تعیـین توزیـع ابعـاد حبابهای گاز است . ابعاد حباب ها در جریان دوفازی یک عامل مهم در تعیین انتقال ممنتوم ، جرم و حـرارت بـین دو فـاز است و برای طراحی یک ستون حبابی ، دانستن پارامترهای طراحی از قبیل توزیع ابعاد حباب ها ضروری می باشد . نتـایج مدل با دقت مناسبی با اطلاعات تجربی مطابقت دارد

نویسندگان

فرامرز هرمزی

دانشگاه سمنان

علی حقیقی اصل

دانشگاه سمنان