بررسی عددی میدان سرعت و دمای سیال غیر نیوتنی در جریان تیلور - کوئت - پوزیلی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,169

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_012

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله اثرات ناپایداریهای ایجاد شده در جریان تیلور - کوئت - پوزیلی بر میدان دما و سرعت با استفاده از روش عددی المان محدود مورد مطالعه قر ار می گیرد . ناپایداریهایی ایجاد شده در جریان تیلور - کوئت به صورت گردابه هایی در امتداد محور استوانه ها مشاهده می گردند . ایـن گردابـه هـا را گردابه های تیلور می نامند و حالت تقارن محوری دارند . جریان محوری موجـود در جریـان تیلـور - کوئت - پوزیلی تاثیر چشمگیری بر رفتار میدان سرعت و دما دارد . از آنجا کـه بیـشتر پژوهـشهای انجام گرفته بر اساس سیال نیوتنی و با صرفنظر کردن از اثرات انتهایی بوده است، در کار حاضر بـا در نظر گرفتن اثرات انتهایی برای یک سیال غیرنیوتنی با ویژگی شـیرتینینگ 2 و مـدل کریـا 3 ، در حالت تقارن محوری به بررسی تاث یر ناپایداریهای ایجاد شده بر میدان سرعت و میدان دما پرداختـه شده است . همچنین نحوه تغییرات شار حرارتی ایجاد شده از دیواره استوانه داخلی و تـنش برشـی وارد بر آن و تغییرات عدد ناسولت نیز به دست آمده است . نتایج به دست آمـده تطـابق خـوبی بـا پژوهشهای گذشته نشان می دهد .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امین نامجو

دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی مکانیک

حسین عجم

استادیار ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی مکانیک

فرزاد آریانا

استادیار ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشکده فنی ، گروه مهندسی مکا