شبیه سازی عددی جریان خون در عروق کرونری با گرفتگی های متوالی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,392

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_005

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله چگونگی رفتار جریان خون در عبور از چند گرفتگی متوالی و ً نسبتا نزدیک به هم در داخل رگ با استفاده از یک مدل ً نسبتا ساده سازی شده مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت . شـکل گرفتگیهای بکار برده شده بصورت سینوسی م ی باشد که به شکل طبیعی خیلـی نزدیـک هـستند . تعداد سه گرفتگی متوالی با فواصل یکسان و با دو درصد مختلـف گرفتگـی ( 84 % ، و 70 %) در نظـر گرفته شده اند . دیوارة رگ بصورت صلب (rigid) در نظر گرفته شده است . جریان ورودی به ناحیـه گرفتگیها به شکل پالس واقعی یعنی همان پالس جریان خون در رگ است . درنتیجه آه نگ تغییرات شدت جریان و اعداد رینولدز به واقعیت نزدیک می باشد . بدین منظور معـادلات نـاویر -اسـتوکس بصورت بی بعد در حالت ناپایا همراه با معادله پیوستگی در سیستم مختـصات اسـتوانه ای بـه روش عددی حل گردیده اند . توزیع سرعت جریان و توزیع تنشهای برشی و عمودی وارده بـر دیـوار ة رگ در سه موقعیت زمانی سیکل جریان یعنی t/tp=0.225 ، t/tp=0.40 ، t/tp=0.60 که به شرایط حـاد جریان سیکلی خون مربوط می شوند، محاسبه شده اند . نتایج حاصل نـشان مـی دهنـد کـه میـزان افزایش تنشهای برشی و میزان کاهش تنشهای عمودی با افزایش میزان گرفتگی به مراتب شدی دتر می شود . این تغییرات در لحظة t/tp=0.225 که دبی جریـان خـون مـاکزیمم مقـدار خـود را دارد، شدیدتر هستند . بررسی خطوط جریان نشان می د هد که به علت عدد رینولدز پایین جریان برگشتی و گردابی در پشت گرفتگیها وجود ندارد

نویسندگان

امن اله عبادی

دانشگاه صنعتی سهند

فرزان قالیچی

دانشگاه صنعتی سهند