نقش توسعه زنجیره تامین در افزایش اثربخشی سازمان های برون سپار

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,021

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CQM06_060

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در جهان فراسوداگری امروز و شرا یط اقتصادی خاص آن، شا ید سازمانها به تنها یی نتوانند بر تغ ییرات غ یر قابل پیش بینی در انتظارات مشتر یان یا حمله رقبا به بازار فا یق آ یند . به دل یل پ یچیدگی روز افزون تکنولوژی و عدم توانایی یک سازمان در انجام کل یه مراحل تد ارک، تول ید و توز یع ، لازم است هر سازمان در یک زم ینه تخصصی فعالیت خود را متمرکز نما ید و برای هر یک از ا ین سازمان ها مقرون به صرفه خواهد بود که از محصول شرکت د یگری به عنوان مواد اول یه یا نیمه ساخته خود استفاده نما ید و در مقابل محصول خود را به دست سازمانی د یگر بسپارد تا در نها یت به دست مصرف کننده نها یی برسد . به این ترت یب یک زنج یره تام ین شکل می گیرد . در این نگرش به جای ا ینکه یک سازمان مجبور باشد که در تمام زم ینه ها بهتر ین باشد می تواند از قابل یت محوری سایر سازمانها در جهت بهبود قابل یت محوری خود استفاده نما ید و همچن ین در افزا یش اثربخشی سا یر سازمان ها نیز موثر باشد . به این ترت یب همه سازمانهای عضو زنج یره تام ین از ا ین همکاری متقابل بهره مند می شوند چرا که همه قابل یتهای محوری خود را برای بالا بردن رضا یت مشتری نها یی به اشتراک می گذارند . علیرغم اینکه هر یک از ا ین سا زمانها استقلال مالی و مد یریتی دارند، افزا یش اثربخشی کل زنج یره مورد نظر است و روابط مالی به نوعی در نظر گرفته می شود که همه حلقه های زنج یر سودمند بودن ا ین همکاری را با تمام وجود خود احساس نمایند . امروزه همه سازمانهای جهان تراز در زنج یره های تام ین به فعال یت خود ادامه می دهند و حتی سازمان های ییشرو برای ب یشتر کردن سرعت خود و ربودن گوی سبقت از رقبا، حاضرند سرما یه گذار یهای کلانی در تامین کنندگان خود انجام دهند . در نت یجه این همکاری شرکت های بزرگ و کوچک سود خودشان را می برند و از طرف د یگر سازمانهای کوچکتر به دل یل در یافت تکنولوژی جد یدتر انتفاع مضاعفی را تجربه می نمایند که شاید از سود ریالی ارزشمندتر باشد . در این مقاله با استفاده از روش های آماری و ارا یه شواهد ع ینی از سازمان های موفق ( و غ یر موفق ) سعی شده مطالعه عم یقی در مورد افزا یش اثربخشی سازمان های برون سپار انجام شود . مطالب مطرح شده تم ام اً توسط سازمان های فعال در کشور امر یکا استخراج شده و نت یجه تجرب یات چهارصد شرکت مختلف می باشد . بی شک امروزه با به بکارگیری چنین روشی در صنایع بزرگ کشور و حتی خدمات بخش دولتی میتوان به نتایج ارزشمندی در افزایش اثربخشی و کارآیی دست پیدا نمود .

نویسندگان

محمود اولیایی

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور کاین، مشاور معاونت کیفیت شرکت ایران خودر

سیدمحمد فخر

دانشجوی کارشناسی ارشد Royal Roads University-MBA

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Dean Elmuti, The :کلیه آمارها و جداول مربوط به آن ...
  • ' Thomas, J. "Why Your Supply Chain Doesn't Work, " ...
  • * Gulisano, v. "Coordinating Global Distribution: A Cu stomerIntimate Approach, ...
  • : Gulisano, v. "Coordinating Global Distribution: A Cu stomerIntimate Approach, ...
  • ، Dean Elimuti, The perceived impact of supply chain management ...
  • * Beamon, B.M. "Measuring Supply Chain Performance, " International Journal ...
  • * Car, A.S. and J.N. Person. "Strategically Managed Buyer-Seller Relationships ...
  • نمایش کامل مراجع