واکاوی بیانشیوه های عملی - عینی در ترجمه های نوشته محور

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 658

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BILINGUAL01_052

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1392

چکیده مقاله:

ارزیابی و نقد ترجمه بی شک از دشوارترین اموری است که در پیش روی یک منتقد وجود دارد. در گذشته مترجمان باید با منابعِ کلاسیک و سنتی، مانند فرهنگ لغت ، متون موازی چاپی، مترادفات دمساز و همتراز، متخصصان رشته ی مربوط و ... کار م یکردند. اینرویکردها همیشه چندان هدایت کننده و مفید نبودند تا دانش زبانشناختی و مفهومی لازم را برای ارزیابی بیانشیوه های عینی در اختیار منتقد قرار دهند. ازین رو بسیاری از ترجمه ها دریک خلأ نسبی ارزیابی می شدند ؛موقعیتی که بویژه در ریخت شناسی چندین ترجمه ، پریشیده و غیر ارگانیگ می باشد .این در حالی است که یک شیوه ی انتقادی طراحی شده یخاص می تواند به عنوان معیار و سنجشی عمل کنند که در برابر آن منتقدان می توانند ترجمه های تخصصی خود را در تعدادی سطوح مختلف با یکدیگر تطبیق دهند .بدیهی استمترجمان مبتدی نیز از این واکاوی مجزا و هدفمند ،فایده های بسیاری می برند و آن را بیشتر درک کنند.لذا در این مقاله سعی شده تا حدودی با استفاده از خصوصیات یک ترجمه نوشته محور ،شاخه هایی عمده از ترجمه را واکاوی کرده و اصولی ویژه را برای دیگر مترجمان فراهم شود .

نویسندگان

بانیانی

دانشجوی دکتری تخصصی phd)دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک