سنتز احتراقی پودر نانو کریستال 8YSZ به کمک مایکروویو

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,190

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_184

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش پودر نانو بلو رین زیرکونیای پایدار شده با ایتریا با استفاده از فرآیند سنتز احتراقی محل ول ب ه کمک مایکروویو و به کار گیری گلایسین، نیترات زیرکونیل و نیترات ایتریم به عنوان مواد اولیه، تهیه شد . ارزیابی خواص پودری با دستگاههای TEM,SEM,BET,XRD مورد بررس ی ق رار گرف ت . نت ایج ن شاندهن ده ای ن مطل ب اس ت ک ه ن سبت س وخت ب ه اک سنده مهمت رین پ ارامتر جه ت کنت رل خ واص پ ودری م یباش د . ب ه نظ ر م یرس د واک نش احتراقی در محدوده فقیر از سوخت ) ≤φ ≤٠/٨٣٩ ٩۵۵ / )٠ کاملتر انجام می شود . اندازه بلورک های محاسبه شده از رابطه شرر با تغییر نسبتسوخت به اکسنده، و ٧-٢٠nm برای پودرهای سنتز شده در مایکروویو میباشد

کلیدواژه ها:

سنتز احتراقی با مایکروویو - پودز نانو کریستال - زیرکونیا پایدار شده با ایتریا

نویسندگان

مهدیار والفی

پژوهشکده سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج

تورج عبادزاده

پژوهشکده سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج

کاووس فلامکی

پژوهشکده سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج

مهران صولتی هشجین

دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه امیرکبیر،تهران