ساخت بلورهای نوری دو بعدی با روش آندایز سخت و بررسی خواص نوری آنها

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,968

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOSC02_095

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1385

چکیده مقاله:

بر اساس روش آندایز سخت بلورهای نوری دو بعدی روی بستر آلوم ینا ساخت ه شد . با استفاده ازآندایز سخت فاصـله شـبکه ای 350-280 نانو متر قابل دسترسی است . به عبارت دیگر در یک آنـدایز سـخت یـک مرحلـه ای بـا اسـید اکـسالیک .3 و .4 مـولار در ولتاژهای 150 -130 ولت به فاصله شبکه ای 350-280 نانو متر می توان دسترسی داشت . با استفاده از نور مریی خواص نـوری مربـوط بـه پراش نوری این بلورها نیز مورد مطالعه قرار گرفت و کیفیت بلور نوری ساخته شده مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه نتـایج بـا تـصاویر میکروسکوپ الکترونی و طرحهای فوریه سریع تهیه شده از آنها توافق خیلی خوبی نشان می دهد .

نویسندگان

محمد نورمحمدی

گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان،ایران

مجید زارعی

گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان،ایران

عبدالعلی رمضانی

گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان،ایران

محمد الماسی

گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان،ایران