بررسی ریز ساختاری LaGaO3 و LaAlO3 به عنوان الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) دمای متوسط

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,444

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_237

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

از آنجا که آلودگی روز افزون محیط زیست مشکل مهمی در همه ی جهان، به خصوص در کشور ما است . در این پژوهش به بررسـی الکترولیـت پیـل هـای سوختی اکسید جامد پرداخته شده است . زیرا این نوع پیل ها بالاترین بازده و ساده ترین ساختار را در بین انـواع پیـل هـای سـوختی دارنـد . در ایـن مقالـه ساختارهای ZrO2 ، CeO2 ، Bi2O3 ، YSZ و ABO3 مورد مقایسه قرار گرفته شده است . از بین آنها ساختارهای LaGaO3 و LaAlO3 پروسـکیت ) ) ABO3 بـه عنوان بهترین الکترولیت، به علت رسانایی یونی بالای آن در دمای متوسط، انتخاب شده است . بررسی ها نشان داده است که از بـین سـاختارهای پروسـکیت (ABO3)ترکیب هایLaAlO3 وLaGaO3 دوپ شـده بـا Sr و Mg بهتـرین انتخـاب بـرای الکترولیـت پیـل سـوختی اکـسید جامـ د هـستند . بـا بررسـی ، شعاعهای یونی، پارامترهای شبکه و رسانایی ترکیبهایXRD نمودارهای La1-XSrXAlO3-δ و LaGa1-yMgyO3-δ به این نتیجه رسیدیم که ترکیبهای بر پایهLaGaO3 . بهترین خواص را برای الکترولیت پیل سوختی دارا است

نویسندگان

لیلا شکاری

گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

اسماعیل ساعی ور

گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

محمدرضا ابوالحسنی

گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مهدی غلام پور

گروه فیزیک دانشگاه افسری امام علی، تهران