تاثیر ساختار سیلیکون متخلخل با دیواره نانومتری و میکرومتری بر پاسخ دهی و کارآئی کوآنتومی آشکارساز PtSi/ porous Si

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,897

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_202

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

استفاده از سیلیکون متخلخل به عنوان راهکاری جهت افزایش کارآئی کوآنتومی آشکارساز حرارتی PtSi/Si پیـشنهاد شـده اسـت، در ایـن گـزارش نمونـه هـای . استفاده شده است و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است PtSi/p-Si سیلیکون متخلخل در ابعاد دیواره نانومتری و میکرومتری جهت ساخت آشکارساز دیود شاتکی با اندازهِ پاسخ طیفی گیریِ نمونه ها، نمونه با تخلخل میکرومتری به طول م وجهای 1/5-2μm بیشترین پاسخ طیفی را دارا بـود، در حالیکـه ِ نمونـه هـ ایی بـا تخلخـل نانومتری به طول موجهای 4/5-5μmو 1/5-2μm حساستر می باشند . همچنین کارآ ئی کوآنتومی نمونه با تخلخل نانوئی در طول موجهای کوچکتر از 2/5μm و بزرگتر از 4/5μm بیشتر از نمونه با تخلخل میکرومتری مشاهده شد . . جابجایی آشکارسازی طیفی در نمونه های متخلخل به افزایش تراکم ترازهـای سـطحی، شدت میدان الکتریکی در ناحیه تهی، عمق تخلخل، و باز مهندسی ترازها در نمونه ها مربوط میشود .

نویسندگان

محمدصادق خضرآباد آخوندی

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

میترا جعفری

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران