سنتز ذرات فوق ریز مغناطیس سرامیکی هگزافریت باریم به روش کریستالیزه کردن فاز شیشه‌ای

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,408

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICC06_096

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1385

چکیده مقاله:

هدف از انجام ا ین پژوهش سنتز ذرات بس یار ریز هگزا فریت باریم بوس یله روش شی شه سرام یک و بررس ی پارامترها ی عملیات حرارت ی بر نوع و مقدار فازها ی تشک یل شده و اندازه ذرات آنها م ی باشد . در این تحق ی ق از ترک ی ب BaO-27Fe2O3- 33B2O3جهت سنتز هگزا فر یت بار یم استفاده شده ا ست . بدین منظور مقدار مناسب Fe2O3 و BaCO3 بهمر اه ش ی شه ساز H3BO3در دمای 1450 ºC ذوب و سپس اقدام به ریختن مذاب در دو محیط سرد کننده قالب فلزی سرد شونده با آب و آب شد . نمونه کوئنچ شده در آب در دماهای 700 – 1000 درجه سانتیگراد با نرخ گرما یش 10 ºC /min و بمدت 2 س اعت و سرد شدن در کوره عمل یات حرارت ی شد . همچنین جهت بررس ی اثر زمان عمل یات حرارت ی دو نمونه ن یز تحت شرا یط عمل یات حرارتی 800 ºC بمدت زمان های 1 و 4 ساعت عملیات حرارتی شد . جهت بررسی نرخ گرمایش - سرما یش نی ز ی ک نمونه تحت شرایط نرخ گرما یش 20 ºC/min و سرد شدن در هوا مورد عمل یات حرارت ی قرار گرفت . در نها یت ک لیه نمونه ها تحت فروشویی قرار گرفتند . ترکیب فاز ی و رفتار حرارت ی نمونه ها بترت ی ب با تکن ی ک ها ی XRD و DTA/TGA آنال یز شد . از SEM برا ی بررس ی مورفولوژ ی ذرات استفاده شد . در بررس ی اثر سرعت سرما یش مح یط سردکننده مشخص شد که در نمونه کوئنچ شده در قالب فلز ی سرد شونده ب ا آب ساختار کاملاً آمورف حاصل نشد، ول ی در نمونه کوئنچ شده در آب حصول ساختار کاملاً آمورف تأ یید شد . در بررس ی الگوها ی پراش اشعه X این نمون ه ها مشخص شد که تغ ییر پارامترها ی عملیات حرارت ی تغ ییری در نوع فازها ی کر یستالیزه شده ا یجاد نکرده و همواره دو فاز هگزا فر ی ت بار یم و بورات بار یم ردیابی م ی شوند . در بررس ی تصاو یر SEM نمونه ها ن یز د یده شد افزا یش دما و زمان عمل یات حرارت ی بر خلاف افزا یش نرخ گرمایش - سرمایش سبب افزایش اندازه متوسط ذرات می شود

نویسندگان

محمدرضا گل و بستان فرد

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

ابوالقاسم عطایی

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • H. Sato, T. Umeda, " Micro structure S and magnetic ...
  • E. Rezlescu, L. Rezlescu, P.D. Popa, N. Rezlescu , " ...
  • L. Rezlescu, E. Rezlescu, P.D. Popa, N. Rezlescu, " Fine ...
  • R. Mueller, C. Ulbrich, W. Schueppel, H. Steinmetz and E. ...
  • T. Klupsch, E. Steinbeiss, R. Miiller, C. Ulbrich, W. Schtippel, ...
  • Materials, 196-197: 264-265 (1999). ...
  • V.K. Marghussian, A.Beitollahi, M.Haghi, " The effect of SiO and ...
  • نمایش کامل مراجع