استفاده از روش سولوترمال جهت سنتز نانوبلور لومینسنس Y2O3:Eu

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,892

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICC06_011

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1385

چکیده مقاله:

مهمترین جزء نما یشگرها و لامپ ها، فسفرها ( ترکیبات لوم ینسنس معدن ی ) می باشند که گسترش روز افزون انواع نما یشگرها و لامپ ها مد یون تنوع روز افزون فسفرها است . یکی از اجزاء اصل ی تام ین کننده رنگ قرمز در نما یشگرها و لامپ ها ی سه رنگی، Y2O3:Eu می باشد که از بدو سنتز در دهه 60 قرن بیستم تاکنون جایگزینی مناسب پیدا نکرده است در سال های اخیر از روش های متنوع ی برا ی سنتز ا ین رنگدانه استفاده شده است که از آن جمله م ی توا ن به واکنش حالت جامد، انواع روش های تر شامل سل ژل، هم رسوبی، میکروامولسیون، هیدروترمال و واکنش های گازی اشاره کرد . در این مقاله به روش سولوترمال ( استفاده از فشار و دما ی اتوکلاو در مح یط غ یر آب ی ) برای سنتز ا ی ن پودر اشاره شده است . فن اصل ی در ا ین روش استفاده از اصلاح کننده های سطح ی ح ین افزودن محلول های اول یه و استفاده از نقش آنها در کنترل سطح ذرات ح ین تشک یل رسوب در اتوکلاو م ی باشد به جهت بررس ی رسوب تشک یل شده از ابزارها ی FTIR ، XRD ،TEM و SEM , STA استفاده شده است تا اثر اصلاح کننده های سطح ی بر خواص پودر بدست آمده مورد بررس ی قرار گیرد . نتایج حاک ی از تاث یر کنترل ی اصلاح کننده ها بر خواص مختلف همچون میزان بلورین شدن، مورفولوژی ذرات و شدت لومینسنس دارد . پودر بدست آمده پس از عمل یات حرارت ی در دما ی 600 ° C از نظر فاز ی اکس ید ایتریم م ی باشد که جابجایی پ یک های ناش ی از حضور یوروپیوم در ساختمان اکس ید ایتریم در طیف پراش پرتو ایکس این ترکیب مشاهده می گردد . می انگین اندازه بلورهای بدست آمده به این روش در حدود 14 nm می باشد . نتایج آزما یش ها نشان م ی دهد از نظر شدت لوم ینسنس در مقا یسه با دو نمونه استاندارد بهتر ین نمونه سنتز شده به ا ی ن روش از شدتی میانه برخوردار است .

نویسندگان

امیرمسعود اعرابی

پژوهشگاه مواد و انرژی

امیر مقصودی پور

پژوهشگاه مواد و انرژی

آذرمیدخت حسین نیا

پژوهشگاه مواد و انرژی

فتح الله مضطرزاده

دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Jong Rak SoHN, yun Chan Kang, and Hee Dong Park, ...
 • 1-Mikhail D Galanin, _ Luminesc ence of molecules and crystals? ...
 • 2- Michael D.Lumb, _ _ Lumine scence spectroscopy" Academic press ...
 • 3- Paul Goldberg, _ Lumine scence of inorganic solids" Academic ...
 • 4- Shigeo Shionoya, William M.Yen, "phosphors handbook? CRC press LIC, ...
 • 5- Maxime F.Gredre, "Two centuries of Electric Light Source Innovations" ...
 • Joseph A.castellano, "Handbook of display technology" Academic press Inc, 1992. ...
 • Edited by Rainer Waser, _ Nanoe lectronic s and information ...
 • Markku leskela, "rare earth in e l ec tro luminescence ...
 • A.H.Kitai, "Solid state Luminesc ence, Theory, materials and derices" chapmans ...
 • M.V.Nazarov, J.H.Kang, D.Y.Jeon, E.J.Poporici, L.Muresan, B _ S .Tsukerblat., " ...
 • J.Silver, M.I.Martinez- Rubio, T.G.Ireland, G.R.Fern, and R.Withnal, _ yttrium oxide ...
 • M.H.Lee, S .G.Oh, S.C.Yi, "Preparation of Eu-doped Y, O luminescent ...
 • R. Bazzi, M .A.Flores, C.Louis, K. Lebbou, W .Zhang, C.Duj ...
 • R. Bazzi, M .A _ F lore ss-Gonzalez, Glouis, K. ...
 • Ravi P.Fao, "Preparation and c harac terization of Fine- Grain ...
 • Junying Zhang, Zilong Tang, Zhongtai Zhang, Wangyang Fu, Jin Wang, ...
 • Maria Rosaly Ravolos, Seigio Feliciano, Ana M.Pires , Rodrigo F.C.Marques ...
 • Y. Sun, L .Qi, M.Lee, B .I.Lee, W.D. Samuels, G.J.Exarhos, ...
 • Yuam Chan Kang, Hee Dong Park and Seung Binpark _ ...
 • Gun Young Hong, Kyouag Yoo, Seok Jin Moon, and Jae ...
 • Pramd K.Sharma, M.H.Jilavi, R.Nass, H.Schmidt, "Tailoring the particle size from ...
 • doped yttria", J Lumine scence 82, 1 87-193, 1999. ...
 • Pramod K.Sharma, R.Nass, H.Schmidt " Effect of solvent, host precursor, ...
 • K. Richardson, M.Akinc, "Preparation of spherical yttrium oxide powders using ...
 • P.K.Sharma, M.H.Jilavi, V.K.Vardan, H.Schmidt, " Influence of initial pH on ...
 • Edited by D .G.Anderson, J.M.Julian, R.W.Scott, T.M.Sutliff, M.J.Voickus, "An infrared ...
 • Pramod K.Sharme, M.H.Jilavi, D.Burgard, R.Nass, and H.Schmidt, _ Hydrothermal Synthesis ...
 • Pramod K. Sharma, M .H.Jilavi, H. Schmidt, V.K.Vardan, _ Synthesis ...
 • نمایش کامل مراجع