بهینه کردن ساز و کار انتقال نیرو در دو چرخه با تعدیل دامنه نوسانات گشتاورهای وارده بر محور چرخ زنجیر

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,557

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMRDC04_050

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1385

چکیده مقاله:

موضـــوع پـــروژه حاضـــر عبـــارت ا ســـت از طراحـــی یـــک سیســـتم رکـــابزنی متناســـب بـــا آنـــاتومی انســـان . طـــرح مـــذکور در واقـــع یـــک نمونـــه بهینـــه ســـازی شـــده از سیســـتمهای معمـــولی تولیـــد انـــرژی مکـــانیکی بـــه روش رکـــابزدن مـــی باشـــد . در ایـــن طـــرح بـــرای انتقـــال انـــرژی از محـــور رکـــاب بـــه زنجیـــر از یـــک چـــرخ زنجیـــر بیضـــی شـــکل اســـتفاده شـــده اســـت . بـــا توجـــه بـــه ویژگیهـــای چـــرخ زنجیــــر جدیــــد، سیســــتم رکــــابزنی کــــه از آن اســــتفاده مــــی کنــــد مــــی توانــــد نوســــانات متنــــاوب گشـــتاور وارده بـــر محـــور رکـــاب را تعـــدیل کنـــد . بنـــا بـــر ایـــن رونـــد شـــتابگیری در دوچرخـــه ای کـــه از این سیستم انتقال نیرو استفاده میکند تقریبا بدون نوسان خواهد بود

نویسندگان

علی معظمی گودرزی

مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت آساد صنعت

غلامرضا چگینی

پژوهشگر در واحد تحقیق و توسعه شرکت آساد صنعت