تغییرات ریزساختارآلیاژ منیزیم AZ31 در حین کار گرم

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,798

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_130

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

استفاده از آلیاژهای کارپذیر منیزیم به ویژه در صنایع خودروسازی به دلیل استحکام به وزن مناسب آن ها گسترش روزافزون یافته است . در حال حاضر عمده تولید این آلیاژها ب ه صـورت محـصولات ریختگـی مـی باشـد . یکـی از دلایل اصلی پایین بودن میزان تولید محصولات کا رپذیر، شـکل پـذیری محـدود آلیاژهـای منیـزیم اسـت . در ایـن راستا، شناسایی تحولات ریزساختاری در این آلیاژها که شکل پذیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهـد، مـی توانـد در بهینه سازی فرایندهای تولید مؤثر واقع شود . در این تحقیق تغییـرات ریزسـاختاری آلیـاژ AZ31 کـه از مرسـوم ترین آلیاژهای کارپذیر منیزیم ب ه شمار می رود، در حین کار گرم مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت . آزمـایش فـشار گرم در دما و نرخ کرنش های متفاوت انجام گرفته و ریزساختارهای حاصل شده در کرنش های مختلف مقایسه و تحلیل شده اند . تأثیر دما و نرخ کرنش بر میزان دوقلویی شدن و وسـعت تبلـور مجـدد دینامیـک (DRX) بحـث و بررسی شده است . رفتارهای تنش حقیقی - کرنش حقیقی در شرایط مختلف با استفاده از تحولات ریزسـاختاری مورد بحث قرار گرفته اند .

نویسندگان

سیدمحمود فاطمی ورزنه

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه

عباس زارعی هنزکی

دانشیار گروه متالورژی و مواد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی