استفاده از ماده آلی پریدور به عنوان ماده افزودنی درساخت گندله مورد مصرف در واحدهای احیای مستقیم

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,077

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_106

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

در صنعت تولید فولاد هر چه میزان عناصر مضر ( ترکیبـات اسـیدی موجـود ) کمتـر باشـد بـه همـان میـزان کـاهش مصارف برق، نسوز و بالا بردن راندمان تولید را در برخواهد داشت . جهت تولیـد گندلـه در حـال حاضـر از مـواد افزودنــی ســنگ آهــک دولــومیتی و بنتونیــت بــهعنــوان مــاده چــسباننده و تنظــیم درجــه بازیــسیته اســتفاده میشود . بنتونیــت مــصرفی دارای اکــسید سیلیــسیم بــالائی مــیباشــد 63) تــا 66 درصــد ) بــه همــین لحــاظ میــزان SiO2 در گندله ) ) pellet به بیش از 1/8 تا 2/3 در صد می رسد . در این تحقیق با استفاده از ماد ه آلی پریدور بررسی شده اسـت این ماده آلی ) ) Organic Binder عنوان یک چسب آلی در صنایع غذایی و دارویی وکارخانجات صنعتی استفاده میشود . این ترکیب آلی که با اسم اختصاری CMC(Carboxy Methl Cellulose) شناخته میشود فاقد ترکیبات اسیدی بوده و ت أثیرات مثبتی بر ساختار گندله می گذارد . از پارامتر های م ؤثر مـی تـوان بـه افـزایش میـزان مقاومـت مکانیکی گندله خام و خشک شده، همچنین کاهش SiO2 نام بـرد . یکـی از فاکتورهـای مهـم در کیفیـت گندلـ ۀ تولیدی میزان آهن کل می باشد بهدلیل مصرف فوق العاده کم این ماده آلی ( پریدور در حدود 0/04 تا 0 /05 درصد ) گندلههای تولیدی دارای آه ن کل بالاتر از 67/5 درصد خواهد شد که تأثیر بسزایی در افزایش میزان درجه فلزی در واحدهای احیای مستقیم خواهد داشت .

نویسندگان

داریوش خادمی

کارشناس شرکت فولاد خوزستان، بخش کیفیت فراگیر

عباسعلی منزوی چالشتری

کارشناس ارشد شرکت فولاد خوزستان، بخش کیفیت فراگیر