بررسی نقش و اثر افزودنیها بر خواص دیرگدازهای منیزیت – گرافیتی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,896

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_093

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق، بـا اسـت فاده از مـواد اولیـه مناسـب، نمونـه هـای آزمایـشگاهی فرمولـه و سـاخته شـد . دیرگـدازهای منیزیا - گرافیتی با ترکیب اولیه من یزیا و گرافیت ( با دانه بندی مختلف ) و مواد افزودنـی ( دو نـوع رزیـن بـا درصـد وزنی مورد نظر ) و دو نوع آنتی اکسیدان ( از صفر تا 5 درصد ) تهیه گرد یدند . بهینه سازی ترکیب جهـت دسـتیابی به ویژگیهای خاص با بررسی اثر مقدار ونوع گرافیت، رزین و اجزا دیگر و تغییر ریزساختار و فازهای سیـستم و تاثیر عوامل یاد شده بر چگالی و استحکام نمونه ها مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت . ریزسـاختار نمونـه هـا توسـط میکروسکوپ الکترونی و ترکیب فازی نمونهها توسط تکنیک پراش پرتوایکس ) ) XRD بررسی گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که استحکام نمونه های دارای گرافیت ریز در مقایسه با گرافیت درشت، بیشتر بوده ولی پس از پخت احیایی در دمای بالا تخلخل آن ها بیشتر اسـت . اسـتحکام دی رگـداز در دمـای پـایین عمـدتا ناشـی از حضور رزین و تشکیل شبکه کربنی مـی باشـد . ویـسکوزیته رزیـن هـا نیـز از نـوعی بـه نـوع دیگـر تغییـر مـی کنـد . ویسکوزیته بال ی رزین، اگرچه استحکام خام بالایی ایجاد مینماید ولی اختلاط و ایجـاد یـک مخلـ وط همگـن را مشکل میسازد . همچنین نتایج حاصل نشان میدهد کـه افـزایش درصـد رزیـن سـبب افـزایش اسـتحکام و بهبـود تراکم پذیری شده و رزین با ویسکوزیته کمتر تراکم پذیری بهتری را ایجاد می نماید ولی استحکام نمونهها کمتـر است . اثر افزودن مواد فلزی بر اکسیداسیون و هیدراسیون حاکی از بهبود نسبی سیستم در صورت حضور این مواد میباشد .

نویسندگان

زیارتعلی نعمتی

استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • N. C. Lubaba, B. Rand and N. H. Brett, Compaction ...
 • mixtures relevant to the fabrication of composite refractory materials, Br. ...
 • !- N. _ Lubaba, B. Rand and N. H. Brett, ...
 • _ M. Tanaka and T. Kitai, The influence of magnesia ...
 • N. K. Ghosh, K. P. Jagannathan, D.N. Ghosh 4Oxidation of ...
 • Yamaguchi، 4Control of Oxidation- Reduction in MgO- C Refractories? Taikabutsu ...
 • L. Hongxia *Synthesis of New Composite Anti-Oxidants and Their Application ...
 • S. Zhang, N. J. Marriott, W. E. Lee، ،Thermo chemistry ...
 • D. Nishimura, Technial trends of phenolics for japanese refractories, Taikabutsu ...
 • Gardziella, R. Solozabal and J. Suren, Synthetic resin as carbon ...
 • N. _ Lubaba, B.Rand and N. H. Brett, Effect of ...
 • نمایش کامل مراجع