مورفولوژی و ریز ساختار لایه های تشکیل شده در فرآیند بوروکربوراسیون فولاد 1.7131

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,629

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_249

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق به منظور بررسی مورفولوژی وریزساختار لایه های تشکیل شده در فرآیند بوروکربوراسیون ابتدا عملیات کربوراسیون به روش مایع دردمای 290 درجه سانتی گراد به مدت ۲ سـاعت در حمـام نمـک سمنتاسـیون انجام گرفت . پس از آن نم ونه های کربوره شده ، د ر دمای 590 درجه سانتی گراد و در زمانهای ۱، ۵ / ۲، ۴ و ۵ / ۵ سـاعت به روش جامد بوردهی شدند . در مرحله بعد نمونه ها در یک حمام نمک خنثی در دمای 860 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه قرار گرفته و پس از کوئنچ در روغن، به مدت 30 دقیقه در دمای 810 درجه سانتی گراد تمپر شدند . دربررسی فازهای تشکیل شده چند مرحله لایه برداری از سطح انجـام شـد و پـس از هـر مرحلـه آنـالیز پـراش پرتـو ایکس انجام گرفت . همچنین بـا انجـام تجزیـه شـیمیایی نقطـه ای spot analysis بـه کمـک دسـتگاه سنجش شدت انرژی طیف پرتو ایکس EDS موقعیتهای مختلف در داخل لایه و زیرلایه مورد بررسـی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که به دلیل نامحلول بودن کربن در داخل لایه بورید، لایـه ترکیبـی حاصـل از فرآینـد بوروکربوراسیون شامل یک لایه بورید در سطح و لایـه کربـوره در زیـر آن مـی باشـد . وجـود ایـن لایـه کربوره در زیر لایه بوریدی باعث کاهش شیب سـختی از سـطح بـه عمـق شـده و مقاومـت بـه سـایش را افزایش می دهد . مورفولوژی لایه های بورید از ساختار سوزنی شکل به فصل مشترک صاف تغییر شـکل یافته و با افزایش زمان بورایدینگ، ضخامت لایه بوریـدی افـزایش مـی یابـد . سـاختار نهـایی شـامل لایـه تکفاز Fe2B به همراه مقادیری فاز Cr2B در سطح است که لایه Fe3C در زیر آن قرار گرفته است .

نویسندگان

محمدجعفر هادیانفرد

دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانش

سید محمد موسوی خویی

استادیار دانشکده معدن، متالورژی و نفت دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی ا

محسن اصغرزاده طالبی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی ا