تاثیر کابید بور بر اکسیداسیون دیرگدازهای منیزیا – گرافیت

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,648

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_246

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

استفاده از عناصـری همچـون Al, Si, Mg و یـا ترکیبـاتی از آنهـا در کـ اهش اکسیداسـیون دیرگـدازهای منیزیا - گرافیتی موثر بوده ولی هیچکدام از آنها نتوانسته است در یک محدوده دمای وسیع اکسیداسیون را کنترل نماید . در این تحقیق از کاربید بور بعنوان آنتی اکسـیدان در نمونـه هـای دارای %١٥ گرافیـت و در محدوده دمایی ١٢٥٠ - ١٥٠٠° C استفاده شد . نتایج نشان داد کاربید بور لایه ای در اطراف نمونه بوجود می آورد که مانع از نفوذ اکسیژن شده و اکسیداسیون یا ضخامت لایه اکسـید شـده را کـاهش مـی دهـد و بـا افزایش دما تاثیر آن بر کاهش اکسیداسیون افزایش می یابد . بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشـی از سطح مقطع نمونه ها و همچنین آنـالیز نقطـه ای از لایـه تشـکیل شـده نشـان داد ایـن لایـه بـر اثـر تشـکیل Mg3B2O6 بوجود آمده و در دماهای بالا چونMg3B2O6به همراه MgO فاز اوتکتیکی بوجـود میـآورد بنابراین محافظت در برابر اکسیداسیون موثرتر خواهد بود . کاهش وزن نمونه ها خصوصا در دماهـای بـالا می تواند علاوه بر سوختن گرافیت بواسطه خروج بور از سیستم بصورت ترکیبات گازی آن باشد .

نویسندگان

بابک هاشمی

دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مواد

زیارتعلی نعمتی

دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی و علم مواد