بررسی خوردگی فولاد نرم با پوشش رنگهای حاوی گرافیت درسازه های دریائی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,449

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_237

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

این تحقیق بر اساس خاصیت آب گر یزی گراف یت انجام شده اسـت . بـا مقا یسـه خـواص گر افیت مشـاهده میشود که به خاص یت آب گر یز بودن گرافیت نسبت بـه د یگـر خـواص آن نظیر خـواص الکتر یکی و یـ ایزوتروپیک بودن آن کمتر توجه گردیده است . در این تحقیق با استفاده از گرافیت سعی شده اسـت کـه رنگی مقاوم به خوردگی تهیه شود . این رنگ برا ی سازها ی شناور در آب در یا منا سب می باشـد . یکـی از معایب گرافیت آن اسـت کـه ا ین مـاده دارا ی هـدا یت الکتر یکی خـوبی مـی باشـد کـه در فرآ ینـدها ی جلوگیری از خوردگی یک عیب محسوب میشود . با اینحال با ید آنرا مورد آزما یش قرار داد تا میزان تأثیر این عیب بر خواص ضد خوردگی بررسی شود . کربن بلک همان فرمول شیمیایی گرافیت را داراست اما خواص متفاوتی دارد . بنابر این اسـتفاده از کـربن بلک در فرمولاسیون رنگ مورد آزمایش قرار گرفت و س پس نتایج آن با رنگهای حاوی گرافیت مقایسـه شد . برای ساخت رنگ مقاوم در برابر خوردگی و اعمال آن بر روی فـولاد نـرم ، در ابتـدا خـوردگی آنهـا در آب دریا مورد مطالعه قرار گرفت . برای توزیع مناسب کربن بلک و گرافیت در رنگ یـک عامـل توزیـع کننده به نام سویالس یتین به رنگ اپوکسی اضافه شد که این رنـگ حـاوی مقـدار ثـابتی از کرومـات روی ( ۶ %) بعنوان عامل ضد خوردگی می باشد . مخلوط مورد نظر توسط مخلوط کن و بـا سـرعت 600 دور در دقیقه و به مدت 20 دقیقه مخلوط شد . سپس هاردنر به میزان یک چهارم وزنی رنـگ بـه آن اضـافه شـد و مخلوط به مدت15 دقیقه مخلوط شد .

کلیدواژه ها:

خوردگی سازه های دریایی ، پوششهای دریایی ، گرافیت ، کربن بلک

نویسندگان

علیرضا میرحبیبی

پژوهشکده صنایع رنگ ایران

کامبیز چیذری

پژوهشکده صنایع رنگ ایران

محمد ادریسی

پژوهشکده صنایع رنگ ایران

رویا آقا بابازاده

پژوهشکده صنایع رنگ ایران