تولید آلیاژ حافظه دار NiTi به روش ذوب تحت پرتو الکترونی (EBM)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,037

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_212

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فرایند معمول تولید آلیاژهای حافظه دار NiTi SMAs ذوب القایی تحت خـلاء ) ) VIM در بوتـه گرافیتـی می باشد . اخیرًا از روش ذوب تحت پرتـو الکترونـی ) ) Electron Beam Melting: EBM بـدلیل کـاهش میزان آلودگی و همگنی بسیار خوب آلیاژ در اثـر تلاطـم شـدید مـذاب اسـتفاده مـی شـود . در ایـن مقالـه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی درباره کاربرد روش ذوب تحت پرتو الکترونی ) ) EBM بـرای تولیـد آلیـاژ حافظه دار NiTi برای اولین بار در ایـران ارائـه شـده اسـت . تـاثیر مـدت زمـان نگهـداری مـذاب در بوتـه گرافیتی بر میزان تشکیل ترکیبات غیر تعادلی مانند Ni3Ti ، NiTi2 ، وجود فازهای Ti4Ni2O و Ti4Ni2C ، میزان ورود ناخالصی کربن، میزان تشکیل کاربید و حذف اکسیژن در نمونـه هـای ذوب مجـدد ( در خـلاء بهتر از ) 10 -2 Pa در آلیاژ مورد بررسی قرار گرفـت . مشـاهده شـد کـه بـ ا افـزایش زمـان نگهـداری ذوب عناصر تیتانیم و نیکل تبخیر و فازهای غیر تعاد لی به همراه فازهای کاربیـدی ت شـکیل مـی شـو د . محصـول ذوب تحت آزمایشهای آنالیز شیمیایی PIXE و EDAX قرار گرفت . مشخص شد که آلیاژ دارای ترکیب به همراه فازهای غیر تعادلی بدست می آید . در ادامه نمونه های تولید شده به روش Ni-49.12atom%Ti EBM متالوگرافی و سختی سنجی شد و خصوصیات هر یک از فازهـای تعـاد لی و غیـر تعـادلی شناسـایی گردید

کلیدواژه ها:

آلیاژ حافظه دار ، نایتینول ، ذوب تحت پرتو الکترونی(EBM) ، فازهای اکسیدی و غیر تعادلی

نویسندگان

التفات احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

سید خطیب الاسلام صدرنژاد

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

هوشیار سیدی

کارشناس فیزیک مرکز تحقیقات کشاورزی و مهندسی هسته ای کرج - سازمان انرژی