حفاظت کاتدی(به روش آند فدا شونده) فولاد در اتمسفر مرطوب

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,612

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_192

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

جهت جلوگیری از خوردگی قسمتهای خارجی تجهیزاتی از قبی ل، سازه ها و مخازن ذخیره مـورد اسـتفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، بنادر ، کشتیرانی و ... از پوششهای آلی ( رنگ ) اسـتفاده مـی شـود . بـا تخریب پوشش های مذکور سطح فلز در معرض اتمسفر قرارگرفته و خورده می شـود و ایـ ن عامـل سـبب تخریب بیشتر پوشش اعمال شده می گردد . لذا جهت جلوگیری از ای ن موضوع ، ای ده اسـتفاده از حفاظـت کاتدی ( روش آند فدا شونده ) مطرح گردید ( برای اولین بار در ایـ ران ). بـا مطالعـه شـرایط جـوی و آب و هوایی منطقه جنوب ( بندر عباس ) و ایجـاد شـرایط مشـابه در آزمایشـگاه ، میـزان خـوردگی فـولاد بـدون پوشش در شرایط اتمسفر دریایی و آلـوده توسـط گـاز SO2 بررسـی شـده اسـت . همچنـین تـاثیر میـزان حفاظت کاتدی با استفاده از آندهای Al ، Zn و Mg در خور دگی فولاد بدون پوشش و با پ وشش رنگ در شرایط فوق مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان می ده نـ د کـه سیسـتم حفاظـت کاتـدی ( به روش آند فداشونده ) برای فولاد بدون پوشـش توسـط آنـدهای Al ، Zn و Mg سـبب کـاهش میـزان خوردگی فلز در شرایط اتمسفر دریایی شـده اسـت ، ولـی بـدلی ل کـاهش میـزان سـطح حفاظـت آنـد در رطوبتهای کمتر از 80 % و افزایش میزان وزن آنـد مصـرفی نسـبت بـه سـطح مـورد نظـر جهـت حفاظـت ، استفاده از این روش مناسب نمی باشد . سیستم حفاظت کاتدی برای فولاد با پوشش رنگ و سیستم رنـگ در شرایط اتمسفر دریایی بسیار مناسب بوده و از خوردگی من اطق معیـوب بـرروی پوشـش رنـگ بخـوبی جلوگیری نموده است .

کلیدواژه ها:

آند فداشونده – حفاظت کاتدی- سیستم رنگ- خوردگی اتمسفری- گاز SO2

نویسندگان

عبدالله افشار

استاد دانشگاه صنعتی شریف و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

حسین کهتری

کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد - واحد علوم و تحقیقات دانشگاه