بررسی اثرکارمکانیکی روی گرانولهای آلومینیوم برضخامت پوشش آلومینا با روش رسوب شیمیایی بخار

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,732

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_186

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

امروزه بمنظور افزایش عمرمفید ابزاربرش و کاهش سایش وتخریب آنها، اسـتفاده از پوشـش هـای گونـاگون متداول گشته است . یکی از این پوشش ها، پوشش سرامیکی آلومینا ) ) Al2O3 می باشد کـه رسـوب دهـی آن با روش رسوب شیمیایی بخار (CVD) وبا استفاده از مخلوط واکنشگرگازی CO2 , H2 و AlCl3 انجام مـی شود . برای تولید AlCl3 ، بخار HCl ازروی گرانولهای آلومینیم عبور داده می شود . در این تحقیـق، بمنظـور افزایش نرخ تولید گاز AlCl3 ، برروی گرانولهای آلومینیمی کار مکانیکی صورت گرفت و سختی آنها از 81 به 53 برینل افزایش یافت . مشاهده گردید در زمان معین، ضخامت لایه های پوشش آلومینـای بدسـت آمـده در فرآیند پوشش دهی، پس از شارژ گرانولهای کار مکـانیکی شـده بـه ژنراتـور دسـتگاه CVD ، از حـدود ١ - ٠⁄٥ میکرون به حدود ۳ میکرون افزایش یافت . آزمایش های شبیه سـازی شـده در آزمایشـگاه نیـز تصـدیق نمــود کــه بــا افــزایش کــار مکــانیکی، کــاهش وزن گرانولهــای آلــومینیمی در واحــد ســطح جهــت تولیــد کلریدآلومینیم، در زمانهای ثابت افزایش چشمگیری داشته است . اثر دمـای ر سـوب گـذاری بـر نـرخ رسـوب پوشش نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله با نتایج محاسبه شده توسط نرم افزار مق ایسه ش د . بررسی ها نشان داد تعادل ترمود ینامیکی بر س یستم حاکم نمی باشد . با محاسبه انرژی اکتیو اسِیون واکنش برابـر 206/228 , مشخص شد از لحاظ سینتیکی انتقال جرم در لایه مرزی غلظتی،کنترل کننده سرعت واکنش می باشد .

نویسندگان

نسیم چناری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواددانشگاه علم و صنعت ایران د

منصور سلطانیه

استادیار دانشکده مهندسی مواددانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندس