اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ دو مرحله ای برروی ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی چدن نشکن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,476

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_173

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحق یق خواص مکانیک ی چدن با گراف یت کرو ی که تحت عمل یات حرارتی آستمپرینگ ایزوترمـال قرار گرفته است بررس ی شده است . عملیات مختلف آستمپر ینگ با آستن یته کردن نمونه ها در 190 درجـه سانتیگراد و سپس کونچ کـردن در حمـام نمـک بـا درجـه حرارتهـا ی 320C و 460 انجـام شـده اسـت آزمایش ضربه و سخت ی بر رو ی نمونه ها انجام شده و نتایج حاصل که بـا میکروسـاختار نمونـه هـا ارتبـاط دارد مقایسه شده است . عملیات آستمپرینگ در درجه حرارتهای مختلف منجر به تشکیل آسفریت بـالائ ی و یا پائینی و یا مخلوطی از این دو شده است . نتایج نشان می دهند کـه سـخت ی نمونـه ای کـه در 320 C کونچ شده و تا 460 درجه سانتی گراد حرارت دیده از نمونه ای است که در 460 درجه سانتیگراد کونچ شده و به طور مسـتمرتا 460 درجه سانتیگراد 320 خنک شده است بیشتر می باشد ول ی این نمونه دارا ی انعطاف پ ذیری کمتر ی نسبت به نمونـه ای کـه در درجه حرارت 460 درجه سانتی گراد کونچ شده م ی باشد . سطح شکست نمونه ها ی آستمپر شده حـاو ی حفـره هـا ی ظریف کله قندی وهمچنین نواحی کوچکی از شکست کلیواژ است .

نویسندگان

مرتضی زند رحیمی

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مواد

شهریار شرفی

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مواد

فاطمه مجیدی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مواد

نیکتا شاهچراغی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مواد