مطالعه تاثیر ممانعت کننده های خوردگی بر رفتار خوردگی آلیاژهای کوپرونیکل مورد استفاده در سیستمهای خنک کننده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,351

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_171

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

کنترل خوردگی آلیاژها ی کوپرو ن یکل توسـط ممانعـت کننـده هـا ی خـوردگ ی یکـ ی از مسـائل مهـم در سیستمهای خنک کننده م ی باشد . تأثیر ممانعت کننده هـا ی2- مرکاپتوبنزوت یـ ازول، مول یبـدات، ن یتریـ ت و مخلوط آنها بر رفتـار خـوردگ ی آل یاژهـا ی کوپرون یکـل(70Cu-30 Ni, 90Cu-10Ni) توسـط روشـها ی الکتروشیمیائی وتقل یل وزن ی بررس ی شد . نقش حضور یون کل ر ) - ) Cl نیز بررس ی گرد ید . با انجام آزما یشات مشخص گردید که مول یبدات یک اکس ید کننده ضع یف اسـت و ممانعـت کننـده مناسـب ی بـرا ی آلیاژهـا ی کوپرونیکل نمـ ی باشـد . بهتـر ین تـ أثیر ممانعـت کننـدگ ی بـا اسـتفاده از مخلـوط 2-مرکاپتوبنزوت یـ ازول و مولیبدات بدست آمد . نتایج حاصـله جهـت بررسـ ی میـ زان ممانعـت کننـدگ ی بـا تـ أثیر ممانعـت کننـدگ ی کرومات و بنزوتیازول ) ) BTA مقاسیه شدند .

نویسندگان

محمد کرمی نژاد

دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه باهنر کرمان

امیر رئوفی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد دانشگاه باهنر کرمان

علی میرشکاری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد دانشگاه باهنر کرمان