افزایش چگالی و بهبود خواص مغناطیسی آلیاژ آلنیکو6 تهیه شده به روش تفجوشی در حضورفاز مایع

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,285

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_157

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینه تفجوشی آلیـاژ آلنیکـو ۶، نمونـه هـائی در دمـا و زمانهـای مختلـف توسط دو فرآیند تفجوشی در حضور فاز مایع و فرآیند متالورژی پودر متداول ( بـدون حضـور فـاز مـایع ) تهیه شد ند . سپس نمونه های تف جوشی شده تحت عملیات حرارتی آنیل حـل سـازی، کـونچ کنتـرل شـده تحت میدان و پیرسازی در دما و زمان بهین ه قرار گرفتند . ساختار نمونه ها توسط میکروسـکوپ های نـوری و الکترونی روبشی مورد مطالعه و آنالیز قرار گرفت و خواص مغناطیسی آنها توسط پرماگراف اندازه گیـری شد . مقایسه چگالی و ریزساختار نمونه ها نشان داد کـه بـا حضـور فـاز مـایع در حـین تفجوشـی مـی تـوان افزایش قابل توجهی در چگالی آلنیکو ۶ ایجاد کرد و زمان تفجوشـی را کـاهش داد . همچنـین، بـا انجـام تفجوشی در حضور فـاز مـایع، بـرای ایجـاد سـاختاری یکنواخـت بـه زمـان نگهـداری کمتـری در دمـای تفجوشی نیاز است . با وجود یکنواختی ساختار در هر دو روش تف جوشی، نمونه های تف جوشی شده در حضور فاز مایع به دلیل برخورداری از چگالی بیشتر، دارای خـواص مغناطیسـی بـالاتر و نزدیـک بـه نـوع ریختگی این نوع از مغناطیس می باشند

نویسندگان

سید حمیدرضا مداح حسینی

دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی