بررسی استحکام پیوند بین لایه ها در تسمه های سه لایه AL Clad Steel با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی ویژه

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,679

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_146

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

ورقهای فولادی پوشش شده بـا آلـومینیم ) ) Al Clad Steel خـواص منحصـر بـه فـردی از قبیـل مقاومـت بـه خوردگی ناشی از روکش آلـومینیمی و اسـتحکام مناسـب بـه واسـطه لایـه میـانی فـولادی از خـود نشـان می دهند . فرآیند نورد همزمان یک لایه فولادی بین دو لایه آلومینیمی یـا بـه عبـارت دیگـر جـوش سـرد نوردی، به عنوان اقتصادی ترین روش برای ساخت این نوع مواد مطرح گردیـده اسـت . در تحقیـق حاضـر یعد از ساخت تسمه های سه لایه فوق توسط فرآیند جوش سرد نـوردی، اسـتحکام پیونـد بـین لایـه هـا و مقاومت الکتریکی ویژه آنهـا بـه ترتیـب توسـط آزمـایش اسـتاندارد لایـه کنـی و روش Four Point Probe اندازه گیری می شوند . در این راستا اثر میزان تغییر شکل کـل تسـمه سـه لایـه روی اسـتحکام پیونـد بـین لایه ها و مقاومت الکتریکی ویژه آنها مورد بررسی قرار میگیرد . در نهایت مقایسـه مقـادیر انـدازه گیـری شده نشان می دهد که یک رابطه منطقی بین استحکام پیوند بی ن لایه ها و مقاومت الکتریکی ویژه ورقهای سه لایه فوق وجود دارد . بطوریکه می توان با استفاده از اندازه گیـری مقاومـت الکتریکـی ویـژه ورقهـای فولادی پوشش شده با آلومینیم، کیفیت و کمیت استحکام پیوند بین لایه ها ی آنها را توسط یک نمـودار کالیبراسیون مورد بررسی قرار داد .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حبیب دانش منش

استادیار بخش مهندسی مواد - دانشکده مهندسی - دانشگاه شیراز

علی کریمی طاهری

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف