بررسی خواص مکانیکی و شکست ضربه فولادNiCrMoV مورد استفاده در روتور توربین – کمپرسورهای نیروگاه گازی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,905

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_141

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فولادهای آلیاژ ی NiCrMoV از جمله فولادهای ی هستند که در ساخت محور روتـور تـوربین -کمپرسـورهای نیروگاه گازی مورد استفاده قرار م ی گیرند . در این پژوهش رفتار مکا نیکی یک نمونـه از ایـن فولادهـا، مـورد استفاده در یک ی از نیروگاهها ی گاز ی کشور، مورد ارزیاب ی قرار گرفته است . روشـها ی مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیق شامل متالوگراف ی، سخت ی سنج ی، آزمونها ی مکانیک ی کشـش دمـا ی اتـاق وضـربه در محـدوده دمـایی° C 40- تا 90 درجه سانتی گراد و شکست نگار ی با استفاده ازمیکروسـکوپ الکترونـ ی SEM ، مـی باشـد . بـر اسـاس نتـایج بدست آمده ساختار میکروسکوپ ی شامل یک ساختار بینیت ی با دانه بند ی بسیار درشت همراه با برخـی فازهـا ی ثانویه می باشد . نتایج بدست آمده ازترسیم منحن ی تغییرات انرژ ی ضربه بـا دمـا و مشـاهدات شکسـت نگـار ی حاکی از آن است که دما ی انتقال نرم به ترد این فولاد بسـیار بـالا بـوده و در نزدیکـ ی دمـا ی اتـاق قـرار دارد، بطوریکه در دما ی اتاق بیش از ۰۵ درصد سطح شکسـت شـامل دانـه هـا ی شکسـته شـده بـا مکـانیزم شکسـت تورقی می باشد . این رفتار با توجه به سـاختار متـالورژیک ی و ترکیـب شـیمیایی فـولاد روتـور، مـورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج بدست آمده م ی تواند در تحلیل رفتار مکانیک ی فولاد روتور در شرایط کـار ی و ارایه توصیه های لازم در خصوص شرایط بهره برداری مورد استفاده قرار گیرد .

کلیدواژه ها:

فولاد های آلیاژی NiCrMoV ، شکست نرم ، شکست ترد ، تورقی

نویسندگان

سعید اسدی کوهنجانی

گروه مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکده فنی دانشگاه تهران

حسن فرهنگی

گروه مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکده فنی دانشگاه تهران

اسماعیل پور سعیدی

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

سیاوش پارسا

شرکت مدیریت تولید برق ری