تاثیر پارامتر های مختلف نیتروژن دهی پلاسمایی با استفاده از توری فعال بر روی رفتار فولادکم آلیاژ 30CrNiMo8

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,910

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_136

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

یکی از فرایندهای اصلاح ساختار سطوح فلزات، نیتروژن دهی پلاسـمایی مـی باشـد کـه موجـب افـزایش عمر و کارایی بهتر ابزارآلات و قطعات صنعت ی می گردد . با این حال استفاده از نیتروژن دهـی پلاسـمایی متداول ) ) CPN علیرغم مزایای زیاد شامل یک سری ضعف ه ای ذاتی بوده و در برخ ی موارد مشکلاتی را در حین کار بر روی قطعات ایجاد خواهد کرد . نیتروژن دهی پلاسمایی به روش توری فعال ( ASPN ) یک پدیده جدید در تکنولوژی مهندسی سطح بوده که بتـازگ ی توسـعه یافتـه و ضـمن بـر طـرف نمـودن مشکلات نیتروژن دهی متداول پلاسمایی، پیشرفت های زیادی را نیز در ایـن زمینـه ارائـه نمـوده اسـت . در این مطالعه، رفتار فولاد کم آل یاژ 30CrNiMo8 در مقابـل عمل یـ ات نیتـروژن دهـ ی پلاسـما یی بـه روش توری فعال در شرا یط مختلف ی نظ یر دما ی عمل یـ ات و پارامترهـا ی مربـوط بـه طراحـ ی تـور ی ( شـامل قطـر سوراخها و نوع درپوش ) ، مورد بررس ی ق رار گرفت . ساختار و خواص مکان یکی این فولاد پس از ن یتروژن دهی پلاسما یی به روش فوق از نظر ضخامت و ترک یب ش یمیایی لا یه ترک یبی و همچنـ ین سـخت ی سـطح تـا عمق نمونه ها از طر یق فنون مختلف آنال یز مـواد نظ یـ ر اسـتفاده از م یکروسـکوپ هـا ی نـور ی و الکترونـ ی ( SEM ) پراش اشعه ایکسXRD و آزمون ریز سختی سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت

نویسندگان

شاهرخ آهنگرانی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی

فرزاد محبوبی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالورژی و نفت

علیرضا صبور روح اقدم

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی