تاثیر دمای بازپخت بررفتار خستگی فولاد SAE1045

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,094

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_129

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق رفتـار خسـتگی فـولاد SAE 1045 طـ ی دو عملیـات بـاز پخـت بررسـی شـد . بـدین منظـور نمونه های آزمایش در دمای ٨٥٠°C به مدت ١٥ دقیقـه نگـه داشـته شـدند ، تـا ریزسـاختار ک ـ املاًً آسـتنیتی حاصل شود . عملیات سخت کاری نمونه ها با کوئ نچ در روغن ٦٠°C انجام شد . یک سـری از نمونـه هـا در دمای ٥٥٠ °C و سری دوم در دمای ٣٠٠ °C مورد عملیات بازپخت قرار گرفتند . خواص کشش، سختی، خستگی، ریزساختار وسطوح شکست خستگی به وسیله آزمون های مکـانیکی ومیکروسـکوپ الکترونـی جاروبی ارزیابی گردید ند . نتایج آزمایشات مکانیکی نشان داد، نمونه هایی که در دمای ٣٠٠ °C باز پخـت شده اند، دارای سـختی، اسـتحکام کششـی و اسـتحکام خسـتگی بـالاتر هسـتند . بررسـی سـطوح شکسـت خستگی نشان داد، هر سه مرحله جوانه زنی، اشاعه ترک و شکست نهایی تحت تاثیر دمـای بازپخـت قـرار میگیرد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

میرنریمان یوزباشی

دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی سهند

علیرضا ابراهیمی

استادیار دانشگاه صنعتی سهند

ساسان ابراهیمی

استادیار دانشگاه صنعتی سهند

رسول آذری خسرو شاهی

استادیار دانشگاه صنعتی سهند