تاثیر فرایند آستمپرینگ دو مرحله ای بر ساختارمیکروسکوپی و خواص مکانیکیچدن داکتیل آستمپر شده(ADI)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,559

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_122

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پـژوهش تـأثیر فرآینـد آسـتمپرینگ دو مرحلـه ای در دماهـای م ختلـف بـر رفتـار کارسختی چدن نشکن آستمپر شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . ضریب کـار سختی ) ) n برای نمونه های آستمپر شده به روش تک مرحله ای و دو مرحلـه ای از روی منحنی های تنش کرنش بدست آمد ه است . نتایج نشان می دهد که فرآینـد آسـتمپرینگ دو مرحله ای باعث بهب ود متغیرهای میکروساختاری در زمینة چدن نشکن آستمپر شـده و باعث افزایش سختی و استحکام کششی اما کاهش انعطاف پذیری و ضریب کارسـختی نسبت به فرآیند آستمپرینگ تک مرحله ای شده است . نتایج همچنین نشان مـی دهـد کـه ضریب کارسختی ADI تابعی از مقدار و شکل اجزاء میکرو ساخت اری و نیـز اثـر متقابـل بین کربن و و نابجائی ها درشبکه می باشد و افزایش دمای آستمپرینگ منجر به افـزایش انعطاف پذیری و کاهش سختی و استحکام کششی و نیـز درشـت و خشـن شـدن فریـت و آستنیت خواهد شد .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرتضی زند رحیمی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

شهریار شرفی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا بهالدین بیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

یاسر محروقی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان