مطالعه خوردگی کلریدی دونوع آلیاژ منیزیم WE43و WE54

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,784

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_088

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

آلیاژ های منیزیم حاوی عناصر خاکی نادر (Mg-RE) بدلیل سبکی وزن و بـر خـوردار بـودن از اسـتحکام ویژه بالا از اهمیت قابل توجهی بر خوردار می باشند . آلیاژهای WE43 و WE54 نمونـه هـایی از اینگونـه آلیاژ ها می باشندکه ضمن بر خورداری از خواص مزبور , مقاومت خزشی خوبی نیز از خـود نشـان داده و اخیرًا مورد توجه صنایع هوا - فضا و خودرو قرار گرفته اند . علیرغم تحقیقات زیاد انجام یافتـه در رابطـه بـا ریز ساختار و خواص مکـانیکی آلیاژهـای WE43 و WE54 اطلاعـات بسـیار محـدودی در زمینـه رفتـار خوردگی آنها گزارش شده است . در پژوهش حاضر خوردگی آلیاژهای مزبور در محیطهای کلریـدی بـا استفاده از روش های پلاریزاسیون پتانسیو استاتیک و پتانسیو دینامیک مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می دهد که سرعت خوردگی با افزایش درصـد کلریـد سـدیم در هـر دو آلیاژ افزایش یافتـه وسـرعت خـوردگی آلیـاژ WE54 بیشـتر از WE43 بـوده اسـت . اخـتلاف در سـرعت خوردگی مربوط به وجود عناصر خاکی نادر بیشتر در آلیاژ WE54 نسبت به WE43 تشـخیص داده شـد . مشاهدات سطح نمونه ها بعد از خوردگی نشان داد که حفره های میکروسکوپی از عمـق کمـی برخـوردار بوده و بیشتر تمایل به توزیع گسـترده و یکنواخـت دارنـد . تصـاویر SEM بدسـت آمـده نشـان داد کـه بـا افزایش در صد کلرید سدیم سرعت جوانه زنی و رشد حفره ها افزایش یافته است .

نویسندگان

علیرضا طرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه صنعتی سهند