بررسی مقاومت خوردگی آلیاژ منیزیم T6-WE43 در محیط های شبیه سازی شده اتمسفری به روش کاهش وزن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,993

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_087

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

آلیاژ های منیزیم حاوی عناصر خاکی نادر (Mg-RE) بدلیل سبکی وزن و بـر خـوردار بـودن از اسـتحک ام ویژه بالا از اهمیت قابل توجهی بر خوردار می باشند . علیرغم تحقیقات زیاد انجـام یافتـه در رابطـه بـا ریـ ز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ WE43 اطلاعات بسـیار م حـدودی در زمینـه رفتـار خـوردگی ایـن آلیـاز گزارش شده است . در این پژوهش خوردگی آلیاژ WE43 در محـیط هـای شـبیه سـازی شـ ده اتمسـفری مطالعه شده است . جهت بررسی رفتار خوردگی آلیـاژ از آزمـایش کـاهش وزن تحـت غوطـه وری کامـل استفاده گردید . آزمایشات نشان داد محیط های شدید اً قلیایی (PH=1/5) حاوی یون های کربنـات اثـری روی این آلیاژ ندارند . در صورتی که با کـاهش PH و حضـور یونهـای HCO3، SO4 و Cl و خـورد گی افزایش یافته و وجود فلزات سنگین به شدت خوردگی را افزایش می دهد . در محلـول هـای حـاوی یـون های خوردگی شدت بیشتری داشته و مورفولوژی خوردگی از نوع حفره ای گردیده اسـت . به طور کلی نتایج آزمایشات نشان داد که وجود یون های فلزات سنگین نقش مهمی در ایجـاد خـوردگی حفره ای داشته و باعث افزایش میزان خوردگی می گردد .

نویسندگان

علیرضا طرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه صنعتی سهند