ارزیابی الکتروشیمیائی ممانعت کننده آلی در کنترل خوردگی محیط بی هوازی CO2 بر ­فولادهای کربنی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,332

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_080

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

ممانعت کننده ها ی خوردگ ی آل ی به منظور کاهش خوردگ ی فولاد ه ا به گونه ا ی گسترده مـورد اسـتفاده قرارمی گیرند . عملکرد یک نوع ممانعت کننده آلی تجـار ی در کنتـرل خـوردگ ی CO2 شـا یع در صـنایع نفــت بــه وســیله آزمونهــای الکتروشــیمیایی مقاومــت پلاریزاســیون خطــ ی، طیــف ســنجی امپــدانس الکتروشیمیایی واندازه گیر ی پتانسیل خـوردگ ی مـورد بررسـ ی قـرار گرفـ ت . نتـایج نشـاندهنده وابسـتگ ی مقاومت به خوردگی نمونه به غلظت ممانعت کننده می باشد . افـزایش غلظـت ممانعـت کننـده بـه مقـدار ppm ۵۵ پس از یـک سـاعت، بـازده ممانعـت کننـده را بـه % 98مـ ی رسـ اند . بـا اسـتفاده از تسـت هـا ی EIS ،تاثیر مثبت افزایش زمان در معرض تماس قرار گرفتن نمونه با ممانعت کننده بر مقاومت به خوردگی نشان داده شد . نتایج اندازه گیری پتانسیل خوردگ ی نمونـه در حضـو ر ممانعـت کننـده، نشـاندهنده تمایـ ل تدریجی پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر مثبت و مؤید ماهیت آندی عملکرد ممانعت کننده می باشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عبدالحمید جعفری

استادیار گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد هادی موید

استادیار گروه متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

علی موید

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد دانشکده فنی دانشگ