بررسی پارامترهای موثر در لیچینگ کنسانتره کرومیت

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,166

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_067

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق پارامترهای موثر در لیچینگ کنسانتره کرومیت منطقه فاریاب استان هرمزگان توسـط اسـید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ابتدا کنسـانتره کرومیـت جهـت رسـیدن بـه ابعـاد مناسب، توسط آسیای گلوله ای تحـت خـردایش قـرار گرفـت و سـپس عملیـات حـل کـردن در محلـول اسیدی انجام شد . در واکنش میان کنسانتره کرومیت با محلول اسید سـولفو ریک ٪98، کـروم بـه صـورت یـون هــای ســه ظرفیتــی در محلــول ظــاهر شــده و از سـایر ناخالصــیها جــدا مــی شــود . تــأثیر غلظــت اســید سولفوریک، دمای انحلال، مدت زمان انحلال، سرعت همزدن و نسـبت اسـید بـه مـواد بـر میـزان انحـلال کروم در طی فرآیند لیچینگ بررسی شد . بازیابی کروم تحت شـرایط مختلـف آزمایشـی بررسـی شـده و شرایط بهینه عملیات لیچینگ به دست آمده است . شرایط بهینه بازیابی کروم، دمای 173 درجه سانتیگراد، مدت زمان ۲ ساعت، غلظت اسیدسولفوریک 70 درصـد حجمـی، سـرعت همـزدن 500 دور در دقیقـه و نسبت وزنی کنسانتره کرومیت به حجم حلال اسیدی برابر با یک بیست و پنجم تعیین شد

نویسندگان

امیر حسین یقطین

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دا

پیمان طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دا

سعید حشمتی منش

استادیار دانشگاه تهران گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دا

ابوالقاسم حشمتی منش

دانشیار دانشگاه تهران گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دان