تاثیر منگنز بر تشکیل آستنیت در فولادهای دوفازی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,632

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_060

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فولادهای دو فازی به دلیل مقادیر کم آلیا ژی و امکان حصول ورق های نازک با استحکام و کار سـختی بالا، توجه دوباره محققان را به خود جلب کرده است . عنصر منگنز که در اکثر فولادها با مقـادیر مختلـف یافت می شود، نقش موثری بر تشکیل آستنیت که اهمیت قابل توجهی در فولادهای دوفـازی دارد، ایفـاء می کند . در این تحقیق فولادهای نور شده در سـه دمـای مختلـف در محـدوده بـین دماهـای بحرانـی و بـا زمانهای مختلف مورد عملیات آنیل منق طع قرار گرفتند . سـاختار آنهـا بعـد از کـوئنچ مـورد بررسـی قـرار گرفت و با محاسبه میزان فاز دوم حاصل شده، چگونگی تشکیل آستنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دادند در دماهای پایین آ نیل، که منگنز کنترل کننده فرآیند تشکیل آستنیت می باشد، افزایش منگنـز بیشترین تغییر را در میزان آستنیت حاصله دارد؛ به طوریکه با افزایش منگنز از ۷ / ۰ درصد بـه ۶ / ۱ درصـد، در دمای730 درجه سانتیگراد، میزان مارتنزیت تشکیل شده از ۷ درصد به 29 درصد افزایش می یابد .

نویسندگان

محسن جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

شهریار شرفی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان