تاثیر پارامترهای ذرات مذاب فولاد زنگ نزن برروی خواص پوشش حاصل از آن در فرآیند پاشش قوس الکتریکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,249

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_043

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر درجه حرار ت، سرعت و اندازه ذرات مذاب فولاد زنگ نزن در فرآینـ د پاشـش فلـزی بـه کمک قوس الکتریکی بر روی خواص پو ش ش حاصل از آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتـه اسـت . بـا افزایش سرعت ذرات و کاهش اندازه آنها درصد تخلخل پو ش ش تا % ۵ کاهش یافت . این اثر را می تـوان از طریق افزایش انرژی جنبشـی ذرات در هنگـام برخـورد بـا زیرلایـه و بهبـود قابلیـ ت تغییـر شـکل ذرات توضیح داد . علی رغم افزایش سطح مخصوص برای ذرات ریز ، به علت کوتاه بودن زمان توقـف درجـت ، میزان اکسیداسیون آنها و به تبع آن مقدار اکسید پوشش نیز تا % 13کاهش یافت . استفاده همزمان دو گاز اتمیزه کننده اولیه و ثانویه با فشار معادل 41 / ۰ مگاپاسگال باعث افزایش سرعت ذرات تا ۵۲۱ متر بـر ثانیـه در برخورد با زیرلایه می گردد . تحت این شـرایط پـو شـ ش بدسـت آمـده از خـواص مطلـوبی برخـوردار می باشد یعنی اینکه مقدار تخلخل آن تا ۵ % کاهش و سختی آن تا 347 ویکرز افزایش یافته است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سلمان نوروزی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیر

واردل

استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه لیموژ، فرانسه