اثر منگنز بر خوردگی آندهای سربی در فرایند الکترووینینگ مس

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,781

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_034

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

منگنز از جمله ناخالصیهایی است ک ه از طریق انحلال در فروشوئی توده ای به واحد اسـتخراج بـا حـلال و واحد الکترووینینگ منتقل می شود . از جملـه اثـرات منگنـز بـر سیسـتم الکترووینینـگ تسـر یع خـوردگی آندهای سربی است . وجود منگنز دو ظرفیتی در الکترولیت و تبدیل آن به ظرفیتهای بالاتر بـر روی سـطح آند، باعث تخریب لایه محافظ آندی میگردد . علاوه بـر آن، خـوردگی آنـدهای سـربی موجـب رسـوب کردن سرب بر روی کاتد مسی و تول ید مس می شود . در این تحقیق با بررسی وضعیت موجود در فرآینـد الکترووینینگ مجتمع مس سرچشـمه و مقایسـه آن بـا برخـی کارخانجـات الکترووینینـگ مـس در دنیـا، ارتباط بین غلظت م نگنز موجود در الکترولیت و غلظت کبالت افزوده شده به محلـول الکترولیـت بررسـی شده است . همچنین در یک محدوده زمانی خـاص وجـود ناخالصـی سـرب در کاتـدهای الکترووینینـگ مجتمع با مقدار منگنز موجود در الکترولیت و مقدار منگنز موجود در پوسـته هـای جـدا شـده از آنـدهای سربی مورد بررسی قرار گرفته است . پتانسیل اکسیداسـیون ـ احیـائ محلولهـای سـاخته شـده بـا غلظتهـای متفاوت منگنز و کبالت مقایسه شده است . نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزودن سولفات کبالت بـه الکترولیت متناسب با افزا یش غلظت منگنز مـی تـوان سـرعت خـوردگی آنـدهای سـربی را تـا حـد قابـل ملاحظه ای کاهش داد .

نویسندگان

معصومه ترابی

تحقیقات هیدرومتالورژی، امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

امیر صرافی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان