پوشش انتخابی کرم سیاه برای کلکتورهای خورشیدی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,993

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_033

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

درکلکتورهای خورشیدی پوشش موجود روی لوله های فلـزی، سـطحی مناسـب را بـرای جـذب انـرژی خورشیدی و تبدیل آن انر ژی به انرژی گرمـائی فـراهم مـی سـازد . ایـن سـطح دارای خـواص فیزیکـی و متالورژیکی مطلوبی است و پوشش انتخابی نامیده می شود . معمـولا ایـن پوششـها بصـورت چنـد لایـه ای هستند . جنس و ترکیب پوششهای مورد استفاده در کلکتورها ی خورشیدی متنوع می باشند که می توان رنگها یا مواد پلیمری، کامپوزیتهای س رامیکی و ترکیبات فلزی را نام برد . در این مقاله، پوشش انتخابی سـه لایـه ای مس - نیکل - کروم سیاه معرفی و فرآیند آبکاری پوشش کر وم سیاه روی کاتـد فلـزی بررسـی مـی شـود . خواصی که پوشش کر وم سیاه را از دیگر پوششها متمایز می کننـد : قابلیـت بـالای جـذب انـرژی نـوری، چسبندگی خوب به زیر لایه، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت به دمای بـالا و رطوبـت زیـاد و قابلیـت کنترل ضخامت پوشش است . در این تحقیق، ابتدا نقش زیر لا یه های مسی و نیکلی بیان می شود . سپس چند حمـام آبکـاری بـا ترکیـب وشرائط خاص خود برای دستیابی به پوشش کر وم سیاه بطور جداگانـه معرفـی و نهایتـا تـاثیر پارامترهـای آبکاری مانند ترکیب حمامها، دما و شدت جریان آبکاری بر خواص، ضـخامت و رنـگ پوشـش بررسـی می شوند

کلیدواژه ها:

کلکتور خورشیدی- پوشش انتخابی-کروم سیاه- حمام آبکاری- شرائط-خواص

نویسندگان

امید عمادی نیا

کارشناس متالورژی و مسئول آزمایشگاه متالوگرافی مرکز تحقیقات مهندسی

مهدی خردمند فرد

گروه متالورژی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان