سنتز پودر مغناطیسی هگزافریت باریم به روشهای SHS و سل- ژل احتراقی و بررسی رفتار آنها در حین فرآیند زینتر

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,058

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_027

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق ابتدا پودر مغنا طیسی هگزافریت باریم به دو روش سـنتز دمـای بـالای خودپیشـرو ) ) SHS و سل - ژل احتراقی تهیه شد . ازآهن،اکسید آهن آلفا ونیترات باریم بـه عنـوان مـواد اولیـه در روش SHS و ازنیترات آهن، نیترات باریم، اسید سیتریک و آمونیاک به عنـوان مـواد اولیـه در روش سـل - ژل احتراقـی استفاده گردید . نمونه های سنتز شده پس از آنیل در دمای ١٠٥٠°C به مدت ٢ ساعت، پـرس و سـپس در محدوده دمایی ١٢٠٠-١٣٠٠°C زینتر شدند . نتایج XRD نشان دادکه ترکیـب فـازی نمونـه سـنتز شـده بـه روش SHS شامل وستیت ، منوفریت باریم و مگنتیت و مقدارکمی اکسید آهن آلفا و نمونه سـنتز شـده بـه روش سل - ژل احتراقی شامل اکسید آهن گاما، پراکسید باریم، کربنات بـاریم و مگنتیـت اسـت . پـس از آنیل، ساختار چند فازی نمونه های سنتز شده به روش سـل - ژل احتراقـی و دمـای بـالای خـود پیشـرو بـه ترتیب به تک فاز هگزافریت باریم و فاز هگزافریت باریم با مقداری منوفریت بـاریم و اکسـ ید آهـن آلفـا استحاله پیدا کرد . نتایج همچنین نشان داد که رفتار تف جوشی نمونه های سـنتز شـده بـه دو روش SHS و سل - ژل احتراقی با هم متفاوت بوده و ریزساختار و چگالی آنها تابعی از روش سنتز است .

کلیدواژه ها:

هگزافریت باریم ، سنتز دمای بالای خود پیشرو ، سل- ژل احتراقی ، زینتر

نویسندگان

محمد حسن نقوی

دانشجوی کارشناسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی،گروه م

روزبه نیکخواه مشائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده ف

ابوالقاسم عطائی

دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد