بررسی تاثیر دمای سنتز بر مشخصات نانو ذرات مغناطیسی هگزافریت باریم تهیه شده به روش هم رسوبی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,808

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_022

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

ذرات نانو سایز هگزافریت بار یم با استفاده از کلرید باریم و کلرید آهن با نسبت آهن به باریم برابـر بـا ۱۱ به روش هم رسوبی سنتز شد . هم رسوبی در دماهای 25 و °C 80 انجام و از NaOH به عنوان رسوب ساز استفاده شد . محصولات هم رسوبی شده در دماهای مختلـف آنیـل و تـاثیر دمـای هـم رسـوبی و آنیـل بـر ترکیب فازی و مورفولوژی نمونه ها به وسیله تکنیک های XRD و SEM بررسی شد . نتایج XRD نشـان داد که ترکیب فازی نمونه های هم رسوبی شده در هر دو دما شامل فاز پرووسکات و مقـدار کمـی سـایر فازهای میانی است . همچنین نتایج XRD حاکی از تشکیل فاز مغناطیسی هگزافریت باریم در دمـای آنیـ ل C 700 °می باشد و با افزایش دمای آنیل به °C 1000 ، شرایط به نفـع تشـکیل تـک فـاز هگزافریـت بـاریم پیش می رود . نتایج XRD نشان می دهد که اندازه ذرات هگزافریت باریم تشکیل شده دردمای 700c° برای نمونه های هم رسوبی شده در °C 80 بزرگتر از نمونه های هم رسوبی شده در °C 25 است .

کلیدواژه ها:

هم رسوبی-پرووسکات- آنیل-فازهای میانی-هگزافریت باریم

نویسندگان

کاوه شیخی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دا

ابوالقاسم عطائی

دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران، گ

سید فرشید کاشانی بزرگ

استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران،

سعید حشمتی منش

استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران،