بررسی خصوصیات مکانیکی( استحکام فشاری) فوم آلومینیوم356 A تولید شده به روش پودری و تعیین تاثیر چگالی فوم برآن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,645

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_001

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در چند سال اخیر تمایل به کاربرد فوم های فلزی بخصوص فوم های ساخته شده از آلومینیوم یا آلیاژهای آن به شدت رو به افزایش است . یکی از تکنیک هایی که برای ساخت چنین فوم هایی مورد وجه قرار گرفته، فرآیند تولید فوم با استفاده از مواد اولیة پودری می باشد . از جمله مزایای این روش امکان تولید قـطعه با شکل نهایـی (net shape) بـوده و چنین سـازه هایی دارای قابلیـت الایـی در جـذب انـرژی می باشند . شاخص ترین کاربرداین دسته از مواد مهندسی سازه های جاذب انرژی در اتومبیل ها و جلوگیری از انتق ال شدت آن به سرنشینان خودرو می باشد . در این تحقیق ابتدا فوم آلومینیوم با چگالی های مختلف به روش پودری ساخته شد . سپس با استفاده از نمونه های استوانه ای شکل پوسته دار با طول ۵۲ و قطر ۵۱ میلی متر تست فشار بر آنها انجام شد . نتایج آزمایش ها نشان داد که هرچه چگالی فوم افزایش یابد، رفتار آنها تحت فشار به مواد توده ای (bulk) نزدیکتر خواهد بود . همچنین مقدار انرژی جذب شده به ازای واحد حجم، که با محاسبة سطح زیر منحنی تنش ـ کرنش بدست آمد، با ازدیاد چگالی افزایش می یابد . در پایان مشخص شد که اگر چه با ازدیاد چگالی مقدار انرژی جذب شده به ازای واحد حجم فوم افزایش می یابد، اما این امر معیار مناسبی برای طراحی های مربوط به جذب انرژی نبوده و آنچه که در نهایت تعیین کنندة یک انتخاب مطلوب برای مقاصد جذب انرژی خواهد بود، رفتار فوم ها ( نحوة تغییرات کرنش بر حسب تنش ) تحت فشار است . در واقع شرایط مطلوب آن است که سازة مربوطه ( فوم ) در محدودة وسیعی از کرنش، سطح تنشی ثابت و پایینی از خود نشان دهد . در این تحقیق این وضعیت برای فوم هایی با چگالی کمتر از g/cm 3 ۱ مشاهده شد .

نویسندگان

مجید ریاضی پور

کارشناس ارشد مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه

محمد حسین پایدار

استادیار عضو هیات علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مو

عباسعلی نظربلند

استادیار عضو هیات علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مو